Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου προτείνουν την έναρξη συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών που διαθέτουν σημαντικές μουσικές συλλογές και ανήκουν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας με τμήματα που ειδικεύονται σε κάποιο τομέα της μουσικής ή/και τεχνολογίας, γνωστικό αντικείμενο ιδιαίτερα εξειδικευμένο και προσδιορισμένο, στο επίπεδο ελέγχου των βιβλιογραφικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται παρακάτω η μορφή, οι όροι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της προτεινόμενης συνεργασίας.

Σκοπός

Η συνεργασία με όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες με σημαντικές μουσικές συλλογές, που στο εξής για ευκολία θα αναφέρεται ως ακαδημαϊκές μουσικές βιβλιοθήκες, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως τα βιβλιογραφικά δεδομένα που αυτοί οι φορείς αναπτύσσουν. Η συνεργασία αυτή θα έχει ως στόχο την άμεση αξιοποίηση των παραγόμενων ελληνικών βιβλιογραφικών αρχείων καθιερωμένων όρων από τους συνεργαζόμενους φορείς και τη σταδιακή δημιουργία ενός ομοιόμορφου, ενιαίου αρχείου καθιερωμένων όρων (Θεματικών επικεφαλίδων, ονομάτων, συλλογικών οργάνων, σειρών, ομοιόμορφων τίτλων) όσον αφορά στη μουσική. Το αρχείο καθιερωμένων όρων θα δημιουργηθεί με τη συμβολή όλων των συνεργαζόμενων μελών και θα συμβάλλει στην αξιολόγηση και αξιοποίηση των αρχείων καθιερωμένων όρων που αφορούν στη μουσική, που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και σήμερα.

Πιο αναλυτικά περιλαμβάνονται:

  1. Η εφαρμογή κοινών πολιτικών στην περιγραφική και θεματική καταλογογράφηση, η οποία θα συντελέσει στην εναρμόνιση του υλικού μεταξύ των ελληνικών ακαδημαϊκών μουσικών βιβλιοθηκών.
  2. Η καταγραφή διαδικασιών και πολιτικών ανάπτυξης εγγραφών καθιερωμένων όρων, η αποδοχή κοινών προτύπων και κανόνων, όσον αφορά στην περιγραφική και θεματική καταλογογράφηση και η κοινή χρήση των αρχείων καθιερωμένων όρων από τις μουσικές βιβλιοθήκες – μέλη.
  3. H αξιοποίηση των αρχείων καθιερωμένων όρων κάθε ακαδημαϊκής μουσικής βιβλιοθήκης, με βάση τις υπάρχουσες τεχνολογικές δυνατότητες και σύμφωνα πάντα με τις εξελίξεις στον τομέα της Επιστήμης της Πληροφορίας.

Επιμέρους στόχοι:

·         Διαμόρφωση εθνικής πολιτικής για θέματα που αφορούν στις ελληνικές ακαδημαϊκές μουσικές βιβλιοθήκες, πχ. οργάνωση μουσικών συλλογών, καταλογογράφηση, θεματική ευρετηρίαση, φυσική επεξεργασία.

·         Διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής για τα αρχεία καθιερωμένων όρων που αφορούν στην Ελληνική μουσική.

·         Κοινή απόδοση στην ελληνική γλώσσα των αρχείων καθιερωμένων όρων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress Authorities).

·         Έλεγχος της απόδοσης των αρχείων καθιερωμένων όρων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) που σχετίζονται με τη μουσική.

·         Υιοθέτηση αρχείων καθιερωμένων όρων, ελληνικών και ξενόγλωσσων, σχετικά με την μουσική από λοιπές βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στην Ψηφιακή Σύγκλιση (ILSaS) και διαθέτουν μικρότερες μουσικές συλλογές.

Συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες

·         Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

·         Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής (ΕΕΜ) Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου - Βιβλιοθήκη

·         Παράρτημα Κεντρικής Βιβλιοθήκης-ΤΜΣ Ιονίου Πανεπιστημίου

·         Κεντρική Βιβλιοθήκη – Τμηματική Βιβλιοθήκη (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Μουσικών Σπουδών)

·         Κεντρική Βιβλιοθήκη (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης)

·         Τμηματική Βιβλιοθήκη (ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων)

·         Τμηματική Βιβλιοθήκη (ΤΕΙ Ηπείρου – Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής)

·         Τμηματική Βιβλιοθήκη (ΤΕΙ Ρεθύμνου – Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής)

Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής - Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Ιόνιο Πανεπιστήμιο