Επισκόπηση της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα του Ιστού
Συγγραφείς: Judy Brewer και Ομάδα Εργασίας EOWG

Αυτή είναι η ελληνική μετάφραση της παρουσίασης "Επισκόπηση της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα του Ιστού".
Το πρωτότυπο έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.w3.org/Talks/WAI-Intro/Overview.html.

Μετάφραση: Αντρέας Γιαννακουλόπουλος και Νίνα Μπούρη
Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜME - ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ

Η παρούσα ελληνική έκδοση βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.media.uoa.gr/~andreas/web/intro/.

Copyright
© 1999 W3C (MIT, INRIA, Keio), με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Ισχύουν οι κανόνες του W3C σχετικά με τη νομική ευθύνη, το σήμα κατατεθέν, τη χρήση του εγγράφου και την άδεια του λογισμικού.

Πίνακας Περιεχομένων