Αυτή είναι η ελληνική μετάφραση των Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού 1.0, οι οποίες αποτελούν επίσημη Σύστατη της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web Consortium - W3C). Το πρωτότυπο έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT.

Μετάφραση: Αντρέας Γιαννακουλόπουλος και Γιώργος Θεοχάρης
Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜME - ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ

Η παρούσα ελληνική έκδοση βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.media.uoa.gr/~andreas/web/wcag1/.

Copyright
© 1999 W3C (MIT, INRIA, Keio), με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Ισχύουν οι κανόνες του W3C σχετικά με τη νομική ευθύνη, το σήμα κατατεθέν, τη χρήση του εγγράφου και την άδεια του λογισμικού.

Κεντρική σελίδα W3C

Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού 1.0

Σύσταση του W3C, 5-Μαΐου-1999

Αυτή η έκδοση:
http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505
(plain text, PostScript, PDF, gzip tar file of HTML, zip archive of HTML)
Η πιο πρόσφατη έκδοση:
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT
Προηγούμενη έκδοση:
http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990324
Συντάκτες:
Wendy Chisholm, Trace R & D Center, University of Wisconsin -- Madison
Gregg Vanderheiden, Trace R & D Center, University of Wisconsin -- Madison
Ian Jacobs, W3C

Περίληψη

Αυτές οι οδηγίες εξηγούν πώς να κάνετε το περιεχόμενο του Ιστού προσβάσιμο σε ανθρώπους με αναπηρίες. Οι οδηγίες απευθύνονται σε όλους τους κατασκευαστές περιεχομένου για τον Ιστό (συγγραφείς σελίδων και σχεδιαστές δικτυακών τόπων) και σε κατασκευαστές εργαλείων συγγραφής ιστοσελίδων. Ο βασικός στόχος των οδηγιών είναι να προωθήσουν την προσβασιμότητα. Παρ’ όλα αυτά, η εφαρμογή των οδηγιών θα καταστήσει επίσης το περιεχόμενο του Ιστού περισσότερο διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από τον πράκτορα χρήστη που χρησιμοποιούν (π.χ. φυλλομετρητή, φωνητικό φυλλομετρητή, κινητό τηλέφωνο, προσωπικό υπολογιστή αυτοκινήτου, κ.λπ.) ή τους περιορισμούς υπό τους οποίους εργάζονται (π.χ. θορυβώδες περιβάλλον, υποφωτισμένους ή υπερφωτισμένους χώρους, περιβάλλον εργασίας που απαιτεί ελεύθερα χέρια, κ.λπ.). Η εφαρμογή αυτών των οδηγιών θα βοηθήσει επίσης τους ανθρώπους να βρίσκουν πληροφορίες στον Ιστό γρηγορότερα. Αυτές οι οδηγίες δεν αποθαρρύνουν τους κατασκευαστές περιεχομένου από το να χρησιμοποιούν εικόνες, βίντεο, κ.λπ., αλλά εξηγούν πώς να κάνετε το περιεχόμενο πολυμέσων πιο προσβάσιμο σε ένα ευρύ κοινό.

Το παρόν είναι ένα έγγραφο αναφοράς για τις αρχές προσβασιμότητας και τις ιδέες σχεδιασμού που υποστηρίζουν την προσβασιμότητα. Κάποιες από τις στρατηγικές υπό συζήτηση σε αυτό το έγγραφο καταπιάνονται με συγκεκριμένες πτυχές της διεθνοποίησης του Ιστού και της κινητής πρόσβασης. Παρ’ όλα αυτά, το έγγραφο εστιάζει στην προσβασιμότητα και δεν καταπιάνεται διεξοδικά με συναφείς πτυχές άλλων δραστηριοτήτων του W3C. Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον δικτυακό τόπο Δραστηριότητα του W3C για την Κινητή Πρόσβαση ( W3C Mobile Access Activity) και τον δικτυακό τόπο Δραστηριότητα του W3C για τη Διεθνοποίηση (W3C Internationalization Activity) για περισσότερες πληροφορίες.

Έχοντας ως στόχο τη διαχρονικότητα, το παρόν έγγραφο δεν παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη φυλλομετρητών για διαφορετικές τεχνολογίες, καθώς αυτές οι πληροφορίες αλλάζουν ραγδαία. Αντίθετα, ο δικτυακός τόπος Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα του Ιστού (Web Accessibility Initiative [WAI]) παρέχει τέτοιες πληροφορίες (βλ [WAI-UA-SUPPORT]).

Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει ένα παράρτημα όπου όλα τα σημεία ελέγχου ταξινομούνται βάσει θέματος και προτεραιότητας. Τα σημεία ελέγχου στο παράρτημα οδηγούν μέσω συνδέσμων στους ορισμούς τους εντός του παρόντος εγγράφου. Στη θεματική ταξινόμηση του παραρτήματος περιλαμβάνονται εικόνες, πολυμέσα, πίνακες, πλαίσια (frames), φόρμες και προγραμματιστικά σενάρια (scripts). Το παράρτημα είναι διαθέσιμο είτε ως περίληψη των σημείων ελέγχου σε πίνακα είτε ως απλός κατάλογος των σημείων ελέγχου.

Ένα ξεχωριστό έγγραφο με τίτλο «Τεχνικές Εφαρμογής των Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» ("Τεχνικές για το Web Content Accessibility guidelines 1.0" [TECHNIQUES]), εξηγεί πώς να εφαρμόσετε τα σημεία ελέγχου που ορίζονται στο παρόν έγγραφο. Στο Έγγραφο Τεχνικές αναλύεται κάθε σημείο ελέγχου με περισσότερες λεπτομέρειες και παρέχονται παραδείγματα χρήσης της Γλώσσας Σήμανσης Υπερκειμένων (Hypertext Markup Language - HTML), των Επικαλυπτόμενων Φύλλων Στυλ (Cascading Style Sheets - CSS), της Γλώσσας Ενοποίησης Συγχρονισμένων Πολυμέσων (Synchronized Multimedia Integration Language - SMIL) και της Γλώσσας Σήμανσης Μαθηματικών (Mathematical Markup Language - MathML). Το Έγγραφο Τεχνικές επίσης περιλαμβάνει τεχνικές για αξιολόγηση και έλεγχο εγγράφων, καθώς και έναν αλφαβητικό κατάλογο των στοιχείων της HTML και των ιδιοτήτων (attributes) τών στοιχείων (και σε ποιες τεχνικές εφαρμόζονται). Το Έγγραφο Τεχνικές έχει σχεδιαστεί για να καταγράφει αλλαγές στην τεχνολογία και αναμένεται να ενημερώνεται πιο συχνά από το παρόν έγγραφο. Σημείωση. Είναι πιθανόν τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις οδηγίες να μην υποστηρίζονται από όλους τους φυλλομετρητές ή όλα τα εργαλεία πολυμέσων. Ειδικότερα, υπάρχει πιθανότητα να μην υποστηρίζονται νέα χαρακτηριστικά της HTML 4.0, των CSS 1 και των CSS 2.

Οι «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού 1.0» είναι μέρος μιας σειράς οδηγιών προσβασιμότητας που εκδίδονται από την Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα του Ιστού (Web Accessibility Initiative). Η σειρά επίσης περιλαμβάνει τις Οδηγίες Προσβασιμότητας για τους Πράκτορες Χρηστών ([WAI-USERAGENT]) και τις Οδηγίες Προσβασιμότητας για τα Εργαλεία Συγγραφής ([WAI-AUTOOLS]).

Καθεστώς παρόντος εγγράφου

Το παρόν έγγραφο έχει θεωρηθεί από Μέλη του W3C και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και έχει υιοθετηθεί από τον Διευθυντή ως Σύσταση του W3C. Είναι ένα οριστικό έγγραφο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό αναφοράς ή να παρατεθεί ως κανονιστική αναφορά σε άλλα έγγραφα. Ο ρόλος του W3C στην έκδοση αυτής της Πρότασης είναι να ελκύσει την προσοχή στις τεχνικές προδιαγραφές και να προωθήσει την ευρεία εφαρμογή τους, πράγμα το οποίο θα αυξήσει τη λειτουργικότητα και την καθολικότητα του Ιστού.

Η αγγλική έκδοση αυτών των τεχνικών προδιαγραφών είναι η μόνη κανονιστική έκδοση. Παρ’ όλα αυτά, για μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες βλ. http://www.w3.org/WAI/GL/WAI-WEBCONTENT-TRANSLATIONS.

Ο κατάλογος των διαπιστωμένων λαθών του παρόντος εγγράφου είναι διαθέσιμος στη σελίδα http://www.w3.org/WAI/GL/WAI-WEBCONTENT-ERRATA. Παρακαλούμε ενημερώστε για λάθη του παρόντος εγγράφου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου wai-wcag-editor@w3.org.

Ένας κατάλογος των τρεχουσών Συστάσεων του W3C και άλλων τεχνικών εγγράφων βρίσκεται στη σελίδα http://www.w3.org/TR.

Το παρόν έγγραφο έχει δημιουργηθεί ως μέρος της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα του Ιστού (Web Accessibility Initiative). Ο στόχος της Ομάδας Εργασίας για τις Οδηγίες Περιεχομένου του Ιστού (Web Content guidelines Working Group) αναπτύσσεται στο Καταστατικό της Ομάδας Εργασίας (Working Group charter).

Πίνακας Περιεχομένων

Το παράρτημα με τον κατάλογο των σημείων ελέγχου είναι διαθέσιμο είτε ως περίληψη των σημείων ελέγχου σε πίνακα είτε ως απλός κατάλογος των σημείων ελέγχου.


1. Εισαγωγή

Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με θέματα προσβασιμότητας σχετικά με τον σχεδιασμό ιστοσελίδων, λάβετε υπόψη σας ότι πολλοί χρήστες μπορεί να εργάζονται σε περιβάλλον πολύ διαφορετικό από το δικό σας:

Οι κατασκευαστές περιεχομένου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αυτές τις διαφορετικές περιστάσεις κατά τον σχεδιασμό μιας σελίδας. Ενώ υπάρχουν αρκετές περιστάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη, κάθε σχεδιαστική επιλογή με στόχο την προσβασιμότητα γενικά ωφελεί αρκετές ομάδες ατόμων με συγκεκριμένες αναπηρίες ταυτόχρονα, και τη κοινότητα των χρηστών του Διαδικτύου συνολικά. Για παράδειγμα χρησιμοποιώντας φύλλα στυλγια τον έλεγχο της γραμματοσειράς και απαλείφοντας το στοιχείo FONT, οι συγγραφείς HTML θα ελέγχουν περισσότερο τις σελίδες τους, θα τις κάνουν πιο προσβάσιμες για ανθρώπους με ελαττωμένη όραση και, λόγω του γεγονότος ότι τα φύλλα στυλ μπορούν να διαμοιράζονται, συχνά θα μειώνουν τον χρόνο κατεβάσματος για όλους τους χρήστες.

Οι οδηγίες διαπραγματεύονται ζητήματα προσβασιμότητας και παρέχουν σχεδιαστικές λύσεις με στόχο την προσβασιμότητα. Καταπιάνονται με τυπικές περιπτώσεις (παρόμοιες με το παράδειγμα του στυλ γραμματοσειράς) οι οποίες μπορεί να δημιουργούν προβλήματα σε χρήστες με συγκεκριμένες αναπηρίες. Για παράδειγμα, η πρώτη οδηγία εξηγεί πώς οι κατασκευαστές περιεχομένου μπορούν να κάνουν τις εικόνες προσβάσιμες. Κάποιοι χρήστες μπορεί να μην είναι ικανοί να βλέπουν εικόνες, άλλοι ίσως να χρησιμοποιούν φυλλομετρητές που υποστηρίζουν μόνο κείμενα και όχι εικόνες, ενώ άλλοι μπορεί να έχουν απενεργοποιήσει την υποστήριξη εικόνων (λ.χ. εξαιτίας αργής σύνδεσης με το Internet). Οι οδηγίες δεν προτείνουν την αποφυγή εικόνων ως τρόπο βελτίωσης της προσβασιμότητας. Αντίθετα, εξηγούν ότι η παροχή ενός κειμένου ισοδύναμου της εικόνας θα κάνει την εικόνα προσβάσιμη.

Πώς ένα ισοδύναμο κείμενο κάνει την εικόνα προσβάσιμη; Και οι δύο λέξεις στη φράση «ισοδύναμο κείμενο» είναι σημαντικές:

Σημειώστε ότι τα ισοδύναμα κείμενα, εκτός του ότι διευκολύνουν τους χρήστες με αναπηρίες, μπορούν να βοηθήσουν όλους τους χρήστες να βρίσκουν σελίδες γρηγορότερα, καθώς οι μηχανές αναζήτησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κείμενο όταν αρχειοθετούν τις σελίδες.

Ενώ οι κατασκευαστές περιεχομένου για τον Ιστό πρέπει να παρέχουν κείμενα ισοδύναμα εικόνων και άλλου περιεχομένου πολυμέσων, η ευθύνη για την παρουσίαση των πληροφοριών στο χρήστη ανήκει στους πράκτορες χρηστών (λ.χ. φυλλομετρητές και υποστηρικτικές τεχνολογίες όπως αναγνώστες οθόνης, μετατροπείς σε γραφή Braille, κ.λπ.).

Τα μη-κειμενικά ισοδύναμα κειμένου (λ.χ. εικονίδια, προηχογραφημένη ομιλία ή το βίντεο κάποιου ατόμου που μεταφράζει το κείμενο στη νοηματική γλώσσα) μπορούν να κάνουν ένα κείμενο προσβάσιμο σε ανθρώπους με δυσκολία στην ανάγνωση κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με γνωσιακές ειδικές ανάγκες, μαθησιακές ειδικές ανάγκες και κωφότητα. Τα μη-κειμενικά ισοδύναμα κειμένου μπορεί να είναι χρήσιμα και σε μη-αναγνώστες. Μια ακουστική περιγραφή είναι ένα παράδειγμα ενός μη-κειμενικού ισοδύναμου οπτικών πληροφοριών. Μια ακουστική περιγραφή του οπτικού καναλιού μιας παρουσίασης πολυμέσων ωφελεί ανθρώπους που δεν μπορούν να δουν τις οπτικές πληροφορίες.

2. Θέματα Σχεδιασμού και Προσβασιμότητας

Οι οδηγίες ασχολούνται με δύο βασικά θέματα: την εξασφάλιση ομαλής μετατροπής και την κατασκευή κατανοητού και πλοηγήσιμου περιεχομένου.

2.1 Εξασφαλίζοντας Ομαλή Μετατροπή

Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες, οι κατασκευαστές περιεχομένου μπορούν να δημιουργήσουν σελίδες που μετατρέπονται ομαλά. Οι σελίδες που μετατρέπονται ομαλά παραμένουν προσβάσιμες παρά τους περιορισμούς που περιγράφονται στην εισαγωγή, συμπεριλαμβανομένων των σωματικών, αισθητηριακών και γνωσιακών ειδικών αναγκών, εργασιακών περιορισμών και τεχνολογικών φραγμών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα κομβικά σημεία για το σχεδιασμό σελίδων που μετατρέπονται ομαλά:

Το θέμα της ομαλής μετατροπής αντιμετωπίζεται κυρίως στις οδηγίες 1 έως 11.

2.2 Δημιουργώντας Κατανοητό και Πλοηγήσιμο Περιεχόμενο

Οι κατασκευαστές περιεχομένου πρέπει να κάνουν το περιεχόμενο κατανοητό και πλοηγήσιμο. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο να χρησιμοποιείτε γλώσσα κατανοητή και απλή, αλλά επίσης να παρέχετε κατανοητούς μηχανισμούς πλοήγησης εντός και μεταξύ των σελίδων. Η παροχή εργαλείων πλοήγησης και πληροφοριών προσανατολισμού στις σελίδες θα μεγιστοποιήσει την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα των σελίδων. Δεν μπορούν όλοι οι χρήστες να αξιοποιήσουν οπτικές ενδείξεις όπως χάρτες εικόνας, αναλογικές ράβδους κύλισης, γειτονικά πλαίσια (frames) ή γραφικά που καθοδηγούν χρήστες χωρίς προβλήματα όρασης οι οποίοι χρησιμοποιούν γραφικούς φυλλομετρητές. Οι χρήστες επίσης χάνουν πληροφορίες που προκύπτουν από τα συμφραζόμενα όταν μπορούν να δουν μόνο ένα μέρος της σελίδας, επειδή προσπελαύνουν τη σελίδα είτε λέξη-λέξη (συνθετική ομιλία ή απεικόνιση σε γραφή Braille), είτε σε μικρά τμήματα κάθε φορά (μικρή ή μεγεθυσμένη απεικόνιση). Χωρίς πληροφορίες προσανατολισμού μπορεί οι χρήστες να μην είναι σε θέση να καταλάβουν πολύ μεγάλους πίνακες, καταλόγους, μενού, κ.λπ.

Το θέμα της δημιουργίας κατανοητού και πλοηγήσιμου περιεχομένου αντιμετωπίζεται κυρίως στις οδηγίες 12 έως 14.

3. Πώς είναι Οργανωμένες οι Οδηγίες

Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει δεκατέσσερις οδηγίες ή γενικές αρχές σχεδιασμού με στόχο την προσβασιμότητα. Κάθε οδηγία περιλαμβάνει:

Οι ορισμοί των σημείων ελέγχου κάθε οδηγίας εξηγούν πώς η οδηγία εφαρμόζεται σε τυπικές περιπτώσεις κατασκευής περιεχομένου. Κάθε ορισμός σημείου ελέγχου περιλαμβάνει:

Κάθε σημείο ελέγχου στοχεύει στο να είναι αρκετά συγκεκριμένο έτσι ώστε διαβάζοντας μια σελίδα ή έναν δικτυακό τόπο να μπορεί κανείς να επαληθεύσει ότι το σημείο ελέγχου ικανοποιείται.

3.1 Οι Συμβάσεις του Εγγράφου

Οι παρακάτω συμβάσεις μορφοποίησης χρησιμοποιούνται σε όλο το έγγραφο:

4. Προτεραιότητες

Κάθε σημείο ελέγχου έχει έναν βαθμό προτεραιότητας που του έχει αποδοθεί από την Ομάδα Εργασίας και ο οποίος βασίζεται στον αντίκτυπο που έχει το σημείου ελέγχου στην προσβασιμότητα.

[Προτεραιότητα  1]
Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για τον Ιστό πρέπει να ικανοποιεί αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν αδύνατη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου είναι μια βασική προϋπόθεση, έτσι ώστε κάποιες ομάδες χρηστών να μπορούν να χρησιμοποιούν έγγραφα στον Ιστό.
[Προτεραιότητα  2]
Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για τον Ιστό καλό θα ήταν να ικανοποιεί αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν δύσκολη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου θα εξαλείψει σημαντικούς φραγμούς στην πρόσβαση εγγράφων του Ιστού.
[Προτεραιότητα  3]
Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για τον Ιστό μπορεί αν θέλει να ασχοληθεί με αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν κάπως δύσκολη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου θα βελτιώσει την πρόσβαση σε έγγραφα του Ιστού.

Κάποια σημεία ελέγχου ορίζουν έναν βαθμό προτεραιότητας που μπορεί να αλλάξει κάτω από συγκεκριμένες (υποδεικνυόμενες) συνθήκες.

5. Συμμόρφωση

Σε αυτό το τμήμα ορίζονται τρία επίπεδα συμμόρφωσης με το παρόν έγγραφο:

Σημείωση. Τα επίπεδα συμμόρφωσης πρέπει να εξηγούνται λεπτομερώς με κείμενο έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν κατανοητά όταν αποδίδονται με ομιλία.

Δηλώσεις συμμόρφωσης με το παρόν έγγραφο πρέπει να χρησιμοποιούν μία από τις δύο παρακάτω μορφές.

Μορφή 1: Ορίσατε:

Παράδειγμα μορφής 1:

Η παρούσα σελίδα συμμορφώνεται με τις «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού 1.0» του W3C που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505, επίπεδο Διπλό-Α.

Μορφή 2: Σε κάθε σελίδα όπου δηλώνεται συμμόρφωση, συμπεριλάβετε ένα από τα τρία εικονίδια που παρέχονται από το W3C και συνδέστε το εικονίδιο με την αντίστοιχη εξήγηση του W3C για τη δήλωση. Πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια και τον τρόπο εισαγωγής τους στις σελίδες είναι διαθέσιμες στην αναφορά [WCAG-ICONS].


6. Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού

Οδηγία 1. Παρέχετε ισοδύναμα κείμενα για το ακουστικό και το οπτικό περιεχόμενο.

Επόμενη οδηγία: 2 Προηγούμενη οδηγία: 14 Σύνδεσμος προς τον Πίνακα Περιεχομένων

Παρέχετε περιεχόμενο το οποίο όταν παρουσιάζεται στον χρήστη να μεταφέρει ουσιωδώς την ίδια λειτουργία ή τον ίδιο σκοπό όπως το ακουστικό ή το οπτικό περιεχόμενο.

Παρόλο που κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν εικόνες, ταινίες, ήχους, προγραμματιστικά σενάρια (scripts) κ.λπ. άμεσα, μπορεί παρ’ όλα αυτά να χρησιμοποιούν σελίδες που περιλαμβάνουν πληροφορίες ισοδύναμες με το οπτικό ή ακουστικό περιεχόμενο. Οι ισοδύναμες πληροφορίες πρέπει να εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό όπως το οπτικό ή το ακουστικό περιεχόμενο. Έτσι, ένα κείμενο ισοδύναμο μιας εικόνας ενός ανοδικού βέλους που οδηγεί μέσω συνδέσμου σε έναν πίνακα περιεχομένων θα μπορούσε να είναι «πήγαινε στον πίνακα περιεχομένων». Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα ισοδύναμο κείμενο θα μπορούσε επίσης να περιγράφει την εμφάνιση του οπτικού περιεχομένου (π.χ. για περίπλοκους πίνακες, καταλόγους ή διαγράμματα) ή τον ήχο του ακουστικού περιεχομένου (π.χ. για ακουστικά δείγματα που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση).

Η παρούσα οδηγία τονίζει τη σημασία της παροχής κειμένων ισοδύναμων με το μη-κειμενικό περιεχόμενο (εικόνες, προηχογραφημένο ακουστικό περιεχόμενο, βίντεο). Η δύναμη των ισοδύναμων κειμένων βρίσκεται στην ικανότητά τους να ερμηνεύονται με τρόπους που είναι προσβάσιμοι σε ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε διάφορες ομάδες ειδικών αναγκών χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από τεχνολογίες. Το κείμενο μπορεί άμεσα να σταλεί σε συνθέτες ομιλίας και συσκευές γραφής Braille, και μπορεί να παρουσιαστεί οπτικά σε διάφορα μεγέθη σε οθόνες υπολογιστών και σε χαρτί. Η συνθετική ομιλία είναι καθοριστικής σημασίας για άτομα που είναι τυφλά και για πολλούς ανθρώπους με δυσκολίες ανάγνωσης οι οποίες συχνά συνοδεύουν γνωσιακές ειδικές ανάγκες, μαθησιακές ειδικές ανάγκες και κωφότητα. Η γραφή Braille είναι σημαντική για άτομα που είναι ταυτοχρόνως κωφά και τυφλά, καθώς επίσης και για πολλά άτομα των οποίων η μόνη αισθητηριακή ανικανότητα είναι η τυφλότητα. Ένα κείμενο που παρουσιάζεται οπτικά ωφελεί χρήστες που είναι κωφοί, καθώς επίσης και την πλειοψηφία των χρηστών του Ιστού.

Η παροχή μη-κειμενικών ισοδύναμων με κείμενα (π.χ. εικόνες, βίντεο και προηχογραφημένο ακουστικό περιεχόμενο) είναι επίσης ωφέλιμη για κάποιους χρήστες, ιδιαίτερα μη-αναγνώστες ή ανθρώπους που έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση. Σε ταινίες ή οπτικές παρουσιάσεις, η οπτική δράση, όπως η γλώσσα του σώματος ή άλλα οπτικά στοιχεία, μπορεί να μη συνοδεύεται από αρκετές ακουστικές πληροφορίες έτσι ώστε να μεταφέρονται οι ίδιες πληροφορίες. Εκτός και αν παρέχονται λεκτικές περιγραφές αυτών των οπτικών πληροφοριών, οι άνθρωποι που δεν μπορούν να δουν (ή να κοιτάξουν προς) το οπτικό περιεχόμενο δεν θα είναι σε θέση να το αντιληφθούν.

Σημεία ελέγχου:

1.1 Παρέχετε ένα ισοδύναμο κείμενο για κάθε μη-κειμενικό στοιχείο (π.χ. μέσω της ιδιότητας (attribute) "alt", της ιδιότητας (attribute) "longdesc" ή στο περιεχόμενο του στοιχείου). Στα μη-κειμενικά στοιχεία περιλαμβάνονται: εικόνες, γραφικές αναπαραστάσεις κειμένων (συμπεριλαμβανόμενων των συμβόλων), περιοχές χαρτών εικόνων, κινούμενα σχέδια (π.χ. κινούμενα GIF), ενσωματωμένα προγράμματα και προγραμματιστικά αντικείμενα, τέχνη ascii, πλαίσια (frames), προγραμματιστικά σενάρια (scripts), εικόνες που χρησιμοποιούνται ως κουκίδες σε λίστες, κενά διαστήματα, γραφικά κουμπιά, ήχοι (που αναπαράγονται με ή χωρίς συμμετοχή του χρήστη), αυτοδύναμα ακουστικά αρχεία, ηχητικά κανάλια βίντεο και βίντεο. [Προτεραιότητα 1]
Για παράδειγμα, στην HTML:

Βλ. επίσης το σημείο ελέγχου 9.1 και το σημείο ελέγχου 13.10.

Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 1.1
1.2 Παρέχετε πλεονάζοντες συνδέσμους κειμένου για κάθε ενεργή περιοχή ενός χάρτη εικόνας στην πλευρά του εξυπηρετητή. [Προτεραιότητα 1]
Βλ. επίσης το σημείο ελέγχου 1.5 και το σημείο ελέγχου 9.1.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 1.2
1.3 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών να μπορούν αυτόματα να διαβάζουν και να εκφωνούν το ισοδύναμο κείμενο ενός οπτικού καναλιού, παρέχετε μια ακουστική περιγραφή των σημαντικών πληροφοριών που υπάρχουν στο ακουστικό κανάλι μιας παρουσίασης πολυμέσων. [Προτεραιότητα 1]
Συγχρονίστε την ακουστική περιγραφή με το ακουστικό κανάλι σύμφωνα με το σημείο ελέγχου 1.4. Βλ. το σημείο ελέγχου 1.1 για πληροφορίες σχετικά με κείμενα ισοδύναμα των οπτικών πληροφοριών.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 1.3
1.4 Για οποιαδήποτε παρουσίαση πολυμέσων με χρονική παράμετρο (π.χ. μια ταινία ή κινούμενα σχέδια), συγχρονίστε τα εναλλακτικά ισοδύναμα (π.χ. υπότιτλους ή ακουστικές περιγραφές του οπτικού καναλιού) με την παρουσίαση. [Προτεραιότητα 1]
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 1.4
1.5 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών να ερμηνεύουν τα ισοδύναμα κειμένου για τους συνδέσμους που υπάρχουν σε χάρτες εικόνας στην πλευρά του πελάτη, παρέχετε πλεονάζοντες συνδέσμους κειμένου για κάθε ενεργή περιοχή ενός χάρτη εικόνας στην πλευρά του πελάτη. [Προτεραιότητα 3]
Βλ. επίσης το σημείο ελέγχου 1.2 και το σημείο ελέγχου 9.1.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 1.5

Οδηγία 2. Μην βασίζεστε μόνο στο χρώμα.

Επόμενη οδηγία: 3 Προηγούμενη οδηγία: 1 Σύνδεσμος προς τον Πίνακα Περιεχομένων

Εξασφαλίστε ότι το κείμενο και τα γραφικά είναι κατανοητά όταν παρουσιάζονται χωρίς χρώμα.

Στην περίπτωση που η μεταφορά των πληροφοριών γίνεται μόνο με τη χρήση χρώματος, οι άνθρωποι που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν συγκεκριμένα χρώματα και οι χρήστες με συσκευές που δεν αποδίδουν χρώματα ή οπτικές πληροφορίες δεν θα λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες. Όταν τα χρώματα του προσκήνιου και του υπόβαθρου είναι πολύ κοντά στην ίδια απόχρωση, μπορεί να μην παρέχουν επαρκή αντίθεση όταν προβάλλονται σε μονοχρωματικές επιφάνειες απεικόνισης ή όταν τα βλέπουν άνθρωποι με προβλήματα όρασης που σχετίζονται με χρώματα.

Σημεία ελέγχου:

2.1 Εξασφαλίστε ότι όλες οι πληροφορίες που μεταφέρονται μέσω χρωμάτων είναι επίσης διαθέσιμες χωρίς χρώμα, για παράδειγμα, από τα συμφραζόμενα ή τη σήμανση. [Προτεραιότητα 1]
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 2.1
2.2 Εξασφαλίστε ότι οι χρωματικοί συνδυασμοί προσκήνιου και υπόβαθρου παρέχουν επαρκή αντίθεση όταν τους βλέπει κάποιο άτομο με πρόβλημα όρασης που σχετίζεται με χρώματα ή όταν προβάλλονται σε ασπρόμαυρη οθόνη. [Προτεραιότητα 2 για εικόνες, Προτεραιότητα 3 για κείμενο].
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 2.2

Οδηγία 3. Χρησιμοποιείστε σήμανση και φύλλα στυλ, και μάλιστα με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Επόμενη οδηγία: 4 Προηγούμενη οδηγία: 2 Σύνδεσμος προς τον Πίνακα Περιεχομένων

Για τη σήμανση των εγγράφων χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα δομικά στοιχεία. Καλύτερα ελέγξτε τη μορφή με φύλλα στυλ, παρά με στοιχεία και ιδιότητες μορφής.

Η χρήση της σήμανσης με τρόπο ακατάλληλο --δηλαδή, όχι σύμφωνα με τις προδιαγραφές-- παρεμποδίζει την προσβασιμότητα. Κακή χρήση ενός εφφέ μορφής (π.χ. η χρήση ενός πίνακα για σελιδοποίηση ή μιας κεφαλίδας για αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς) καθιστά δύσκολη την κατανόηση της οργάνωσης της σελίδας ή την πλοήγηση μέσα σε αυτήν για τους χρήστες με εξειδικευμένο λογισμικό. Επιπλέον, η χρήση σήμανσης μορφής, αντί της χρήσης σήμανσης δομής (π.χ. κατασκευάζοντας κάτι που μοιάζει με πίνακα δεδομένων με τη χρήση του στοιχείου PRE της HTML), καθιστά δύσκολη την απόδοση μιας σελίδας από άλλες συσκευές με τρόπο κατανοητό (βλ. την περιγραφή των διαφορών μεταξύ περιεχομένου, δομής και μορφής).

Οι κατασκευαστές περιεχομένου μπορεί να μπουν στον πειρασμό να χρησιμοποιήσουν (ή να χρησιμοποιήσουν λανθασμένα) κατασκευές που επιτυγχάνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα μορφής σε παλαιότερους φυλλομετρητές. Πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτές οι πρακτικές προκαλούν προβλήματα προσβασιμότητας και πρέπει να αναλογιστούν κατά πόσο το αποτέλεσμα μορφής είναι τόσο κρίσιμο ώστε να δικαιολογεί το γεγονός ότι το έγγραφο γίνεται μη-προσβάσιμο για ορισμένους χρήστες.

Στο άλλο άκρο, οι κατασκευαστές περιεχομένου πρέπει να μην θυσιάζουν την κατάλληλη σήμανση επειδή ένας συγκεκριμένος φυλλομετρητής ή μια υποστηρικτική τεχνολογία δεν την επεξεργάζεται σωστά. Για παράδειγμα, είναι σωστό να χρησιμοποιείτε το στοιχείο TABLE στην HTML για τη σήμανση ταξινομημένων πληροφοριών ακόμα και αν ορισμένοι παλαιότεροι αναγνώστες οθόνης μπορεί να μην χειρίζονται γειτονικά κείμενα σωστά (βλ. το σημείο ελέγχου 10.3). Η σωστή χρήση του στοιχείου TABLE και η δημιουργία πινάκων που μετατρέπονται ομαλά (βλ. την οδηγία 5) επιτρέπει στο λογισμικό να αποδώσει πίνακες και σε άλλες μορφές πέραν των δισδιάστατων πλεγμάτων.

Σημεία ελέγχου:

3.1 Όταν υφίσταται μια κατάλληλη γλώσσα σήμανσης, καλύτερα χρησιμοποιείστε σήμανση, παρά εικόνες για τη μεταφορά πληροφοριών. [Προτεραιότητα 2]
Για παράδειγμα, χρησιμοποιείστε τη γλώσσα MathML για τη σήμανση μαθηματικών εξισώσεων και τα φύλλα στυλ για τη μορφοποίηση κειμένου και τον έλεγχο της σελιδοποίησης. Επίσης, αποφύγετε τη χρήση εικόνων για την αναπαράσταση κειμένου --αντί για αυτό χρησιμοποιείστε κείμενο και φύλλα στυλ. Βλ. επίσης την οδηγία 6 και την οδηγία 11.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 3.1
3.2 Δημιουργήστε έγγραφα που είναι έγκυρα σύμφωνα με δημοσιευμένες επίσημες γραμματικές. [Προτεραιότητα 2]
Για παράδειγμα, συμπεριλάβετε στην αρχή ενός εγγράφου μια δήλωση τύπου εγγράφου η οποία αναφέρεται σε ένα δημοσιευμένο DTD (π.χ. το DTD της αυστηρής [strict] HTML 4.0).
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 3.2
3.3 Χρησιμοποιήστε τα φύλλα στυλ για τον έλεγχο της σελιδοποίησης και της μορφής. [Προτεραιότητα 2]
Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε την ιδιότητα 'font' των CSS αντί για το στοιχείο FONT της HTML για τον έλεγχο του στυλ των τυπογραφικών στοιχείων.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 3.3
3.4 Χρησιμοποιήστε καλύτερα σχετικές παρά απόλυτες μονάδες στις τιμές ιδιοτήτων (attributes) της γλώσσας σήμανσης και των ιδιοτήτων των φύλλων στυλ. [Προτεραιότητα 2]
Για παράδειγμα, στα CSS, καλύτερα χρησιμοποιείστε τη μονάδα μέτρησης 'em' ή ποσοστιαία μήκη, παρά τις μονάδες μέτρησης 'pt' ή 'cm', οι οποίες είναι απόλυτες μονάδες μέτρησης. Εάν χρησιμοποιηθούν απόλυτες μονάδες μέτρησης, ελέγξτε ότι το αποδιδόμενο αποτέλεσμα είναι χρησιμοποιήσιμο (βλ. τον τομέα σχετικά με την αξιολόγηση).
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 3.4
3.5 Χρησιμοποιήστε στοιχεία κεφαλίδων για να αποδώσετε τη δομή του εγγράφου και χρησιμοποιήστε τα σύμφωνα με τις προδιαγραφές. [Προτεραιότητα 2]
Για παράδειγμα, στην HTML χρησιμοποιήστε το στοιχείο H2 για να υποδείξετε μια υπό-ενότητα της κεφαλίδας H1. Μην χρησιμοποιείτε κεφαλίδες για εφφέ γραμματοσειράς.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 3.5
3.6 Χρησιμοποιήστε σήμανση για τις λίστες και τα επιμέρους στοιχεία τους με τον κατάλληλο τρόπο. [Προτεραιότητα 2]
Για παράδειγμα, στην HTML τοποθετήστε τις λίστες OL, UL και DL τη μία μέσα στην άλλη με τον κατάλληλο τρόπο.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 3.6
3.7 Χρησιμοποιήστε σήμανση για τα παραθέματα. Μην χρησιμοποιείτε σήμανση παραθεμάτων για εφφέ μορφοποίησης όπως η εσοχή παραγράφων. [Προτεραιότητα 2]
Για παράδειγμα, στην HTML χρησιμοποιείστε τα στοιχεία Q και BLOCKQUOTE για τη σήμανση μικρών και μεγαλύτερων παραθεμάτων αντιστοίχως.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 3.7

Οδηγία 4. Αποσαφηνίστε τη χρήση φυσικής γλώσσας.

Επόμενη οδηγία: 5 Προηγούμενη οδηγία: 3 Σύνδεσμος προς τον Πίνακα Περιεχομένων

Χρησιμοποιήστε σήμανση που διευκολύνει την προφορά ή την ερμηνεία συντετμημένων κειμένων ή κειμένων σε ξένη γλώσσα.

Όταν οι κατασκευαστές περιεχομένου χρησιμοποιούν σήμανση για να δηλώσουν αλλαγές στη φυσική γλώσσα ενός εγγράφου, οι συνθέτες ομιλίας και οι συσκευές γραφής Braille μπορούν αυτόματα να γυρίσουν στη νέα γλώσσα, καθιστώντας το έγγραφο περισσότερο προσβάσιμο σε πολύγλωσσους χρήστες. Οι κατασκευαστές περιεχομένου πρέπει να επισημαίνουν την κύρια φυσική γλώσσα του περιεχομένου ενός εγγράφου (μέσω σήμανσης ή κεφαλίδων HTTP). Οι κατασκευαστές περιεχομένου θα πρέπει επίσης να παρέχουν και την πλήρη ανάπτυξη των συντμήσεων και ακρωνυμίων.

Η σήμανση της φυσικής γλώσσας, εκτός του ότι ενισχύει τις υποστηρικτικές τεχνολογίες, επιτρέπει στις μηχανές αναζήτησης να βρίσκουν λέξεις-κλειδιά και να αναγνωρίζουν έγγραφα στην επιθυμητή γλώσσα. Η σήμανση της φυσικής γλώσσας επίσης βελτιώνει την αναγνωσιμότητα του Ιστού για όλους τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με μαθησιακές ειδικές ανάγκες, γνωσιακές ειδικές ανάγκες και ανθρώπων που είναι κωφοί.

Όταν οι συντμήσεις και οι αλλαγές στη φυσική γλώσσα δεν επισημαίνονται, ίσως να μη μπορούν να αποκωδικοποιηθούν όταν παρουσιάζονται φωνητικά ή σε γραφή Braille.

Σημεία ελέγχου:

4.1 Επισημάνετε με τρόπο σαφή αλλαγές στη φυσική γλώσσα του κειμένου του εγγράφου και των ισοδύναμων κειμένων (π.χ. υπότιτλων). [Προτεραιότητα 1]
Για παράδειγμα, στην HTML χρησιμοποιήστε την ιδιότητα (attribute) "lang". Στην XML χρησιμοποιήστε την "xml:lang".
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 4.1
4.2 Καθορίστε την πλήρη ανάπτυξη κάθε σύντμησης ή ακρωνυμίου όταν πρωτοπαρουσιάζεται σε ένα έγγραφο. [Προτεραιότητα 3]
Για παράδειγμα, στην HTML χρησιμοποιήστε την ιδιότητα (attribute) "title" στα στοιχεία ABBR και ACRONYM. Η παροχή της πλήρους ανάπτυξης στο κυρίως σώμα του εγγράφου επίσης αυξάνει τη χρηστικότητα του εγγράφου.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 4.2
4.3 Προσδιορίστε τη βασική φυσική γλώσσα του εγγράφου. [Προτεραιότητα 3]
Για παράδειγμα, στην HTML θέσατε την ιδιότητα (attribute) "lang" στο στοιχείο HTML. Στην XML χρησιμοποιήστε την "xml:lang". Οι διαχειριστές εξυπηρετητών πρέπει να διαμορφώνουν τους εξυπηρετητές κατά τρόπο ώστε να επωφελούνται από τους μηχανισμούς διαπραγμάτευσης περιεχομένου του HTTP ([RFC2068], παράγραφος 14.13) έτσι ώστε οι πελάτες να μπορούν αυτόματα να ανακτούν έγγραφα στην προτιμώμενη γλώσσα.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 4.3

Οδηγία 5. Δημιουργήστε πίνακες που μετατρέπονται ομαλά.

Επόμενη οδηγία: 6 Προηγούμενη οδηγία: 4 Σύνδεσμος προς τον Πίνακα Περιεχομένων

Εξασφαλίστε ότι οι πίνακες έχουν την απαραίτητη σήμανση για να μετατρέπονται από φυλλομετρητές που υποστηρίζουν την προσβασιμότητα και άλλους πράκτορες χρηστών.

Οι πίνακες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη σήμανση πραγματικά ταξινομημένων πληροφοριών («πίνακες δεδομένων»). Οι κατασκευαστές περιεχομένου θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση πινάκων για σελιδοποίηση («πίνακες σελιδοποίησης»). Πίνακες που χρησιμοποιούνται αδιακρίτως παρουσιάζουν ειδικά προβλήματα για τους χρήστες αναγνωστών οθόνης (βλ. το σημείο ελέγχου 10.3).

Ορισμένοι πράκτορες χρηστών επιτρέπουν στους χρήστες την πλοήγηση ανάμεσα σε κελιά πινάκων και την πρόσβαση σε πληροφορίες κεφαλίδων και άλλων κελιών. Σε περίπτωση ακατάλληλης σήμανσης, αυτοί οι πίνακες δεν παρέχουν στους πράκτορες χρηστών τις κατάλληλες πληροφορίες. (Βλ. επίσης την οδηγία 3.)

Τα ακόλουθα σημεία ελέγχου θα ωφελήσουν άμεσα ανθρώπους που προσπελαύνουν έναν πίνακα χρησιμοποιώντας ακουστικά μέσα (π.χ. έναν αναγνώστη οθόνης ή έναν προσωπικό υπολογιστή αυτοκινήτου) ή οι οποίοι βλέπουν μόνο ένα μέρος της σελίδας τη φορά (π.χ. τυφλοί χρήστες ή χρήστες με ελαττωμένη όραση που χρησιμοποιούν έξοδο ομιλίας ή απεικόνιση σε γραφή Braille, ή άλλοι χρήστες που χρησιμοποιούν συσκευές με μικρές επιφάνειες απεικόνισης, κ.λπ.).

Σημεία ελέγχου:

5.1 Για πίνακες δεδομένων προσδιορίστε κεφαλίδες σειρών και στηλών. [Προτεραιότητα 1]
Για παράδειγμα, στην HTML χρησιμοποιήστε το στοιχείο TD για να προσδιορίσετε κελιά δεδομένων και το στοιχείο TH για να προσδιορίσετε κεφαλίδες.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 5.1
5.2 Για πίνακες δεδομένων που έχουν δύο ή περισσότερα λογικά επίπεδα σειρών ή στηλών, χρησιμοποιήστε σήμανση για να συσχετίσετε κελιά δεδομένων με κελιά κεφαλίδων. [Προτεραιότητα 1]
Για παράδειγμα, στην HTML χρησιμοποιήστε τα στοιχεία THEAD, TFOOT και TBODY για την ομαδοποίηση σειρών, τα στοιχεία COL και COLGROUP για την ομαδοποίηση στηλών και τις ιδιότητες (attributes) "axis", "scope" και "headers" για την περιγραφή πιο περίπλοκων σχέσεων μεταξύ δεδομένων.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 5.2
5.3 Μη χρησιμοποιείτε πίνακες για σελιδοποίηση, εκτός αν ο πίνακας βγάζει νόημα όταν απεικονίζεται γραμμικά. Αλλιώς, εάν ο πίνακας δεν βγάζει νόημα, Παρέχετε ένα εναλλακτικό ισοδύναμο (το οποίο μπορεί να είναι μια γραμμική εκδοχή). [Προτεραιότητα 2]
Σημείωση. Άπαξ και οι πράκτορες χρηστών υποστηρίζουν τοποθέτηση μέσω φύλλων στυλ, οι πίνακες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για σελιδοποίηση. Βλ. επίσης το σημείο ελέγχου 3.3.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 5.3
5.4 Εάν ένας πίνακας χρησιμοποιείται για σελιδοποίηση, μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε δομική σήμανση με σκοπό τη οπτική μορφοποίηση. [Προτεραιότητα 2]
Για παράδειγμα, στην HTML μην χρησιμοποιείτε το στοιχείο TH με σκοπό να κάνετε το περιεχόμενο ενός κελιού (που δεν είναι κεφαλίδα πίνακα) να εμφανίζεται κεντραρισμένο και με έντονα γράμματα.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 5.4
5.5 Παρέχετε περίληψη για κάθε πίνακα. [Προτεραιότητα 3]
Για παράδειγμα, στην HTML χρησιμοποιήστε την ιδιότητα (attribute) "summary" του στοιχείου TABLE.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 5.5
5.6 Παρέχετε συντμήσεις για το περιεχόμενο των κεφαλίδων. [Προτεραιότητα 3]
Για παράδειγμα, στην HTML χρησιμοποιήστε την ιδιότητα (attribute) "abbr" στο στοιχείο TH.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 5.6

Βλ. επίσης το σημείο ελέγχου 10.3.

Οδηγία 6. Εξασφαλίστε ότι οι σελίδες που εμπεριέχουν νέες τεχνολογίες μετατρέπονται ομαλά.

Επόμενη οδηγία: 7 Προηγούμενη οδηγία: 5 Σύνδεσμος προς τον Πίνακα Περιεχομένων

Εξασφαλίστε ότι οι σελίδες είναι προσβάσιμες ακόμα και όταν οι νεώτερες τεχνολογίες δεν υποστηρίζονται ή είναι απενεργοποιημένες.

Αν και οι κατασκευαστές περιεχομένου ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, οι οποίες λύνουν προβλήματα που έχουν τεθεί από τις υπάρχουσες τεχνολογίες, πρέπει να ξέρουν πώς να κάνουν τις σελίδες τους να εξακολουθούν να λειτουργούν με παλαιότερους φυλλομετρητές, καθώς επίσης και για ανθρώπους που επιλέγουν να απενεργοποιούν ορισμένα χαρακτηριστικά.

Σημεία ελέγχου:

6.1 Οργανώστε τα έγγραφα έτσι ώστε να μπορούν να διαβαστούν χωρίς φύλλα στυλ. Για παράδειγμα, όταν ένα έγγραφο HTML αποδίδεται χωρίς συσχετιζόμενα φύλλα στυλ, πρέπει να παραμένει αναγνώσιμο. [Προτεραιότητα 1]
Όταν το περιεχόμενο είναι λογικά οργανωμένο, αποδίδεται με τρόπο που να έχει νόημα στις περιπτώσεις που τα φύλλα στυλ είναι απενεργοποιημένα ή δεν υποστηρίζονται.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 6.1
6.2 Εξασφαλίστε ότι τα ισοδύναμα δυναμικού περιεχομένου ενημερώνονται όταν το δυναμικό περιεχόμενο αλλάζει. [Προτεραιότητα 1]
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 6.2
6.3 Εξασφαλίστε ότι οι σελίδες είναι χρηστικές όταν τα προγραμματιστικά σενάρια (scripts), τα ενσωματωμένα προγράμματα ή άλλα προγραμματιστικά αντικείμενα είναι απενεργοποιημένα ή δεν υποστηρίζονται. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, παρέχετε ισοδύναμες πληροφορίες σε μια εναλλακτική προσβάσιμη σελίδα. [Προτεραιότητα 1]
Για παράδειγμα, εξασφαλίστε ότι οι σύνδεσμοι που θέτουν σε λειτουργία τα προγραμματιστικά σενάρια (scripts) λειτουργούν όταν υα προγραμματιστικά σενάρια (scripts) είναι απενεργοποιημένα ή δεν υποστηρίζονται (π.χ. μην χρησιμοποιείτε την έκφραση "javascript:" ως στόχο συνδέσμου). Εάν δεν είναι δυνατόν να κάνετε τη σελίδα χρηστική χωρίς προγραμματιστικά σενάρια (scripts), παρέχετε ένα ισοδύναμο κείμενο με το στοιχείο NOSCRIPT, ή χρησιμοποιήστε ένα προγραμματιστικό σενάριο (script) στην πλευρά του εξυπηρετητή, αντί για ένα προγραμματιστικό σενάριο (script) στην πλευρά του πελάτη, ή παρέχετε μια εναλλακτική προσβάσιμη σελίδα σύμφωνα με το σημείο ελέγχου 11.4. Βλ. επίσης την οδηγία 1.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 6.3
6.4 Για προγραμματιστικά σενάρια (scripts) και ενσωματωμένα προγράμματα, εξασφαλίστε ότι οι χειριστές γεγονότων του προγράμματος ή της ρουτίνας δεν εξαρτώνται από τη συσκευή εισόδου. [Προτεραιότητα 2]
Βλ. τον ορισμό της ανεξαρτησίας από συσκευές.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 6.4
6.5 5 Εξασφαλίστε ότι το δυναμικό περιεχόμενο είναι προσβάσιμο ή παρέχετε μια εναλλακτική μορφή ή σελίδα. [Προτεραιότητα 2]
Για παράδειγμα, στην HTML, χρησιμοποιήστε το στοιχείο NOFRAMES στο τέλος κάθε συνόλου πλαισίων (frameset). Για κάποιες εφαρμογές τα προγραμματιστικά σενάρια (scripts) στην πλευρά του εξυπηρετητή είναι πιο προσβάσιμα από προγραμματιστικά σενάρια (scripts) στην πλευρά του πελάτη.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 6.5

Βλ. επίσης το σημείο ελέγχου 11.4.

Οδηγία 7. Εξασφαλίστε ότι ο χρήστης ελέγχει τις μεταβολές περιεχομένου που εξαρτώνται από τον χρόνο.

Επόμενη οδηγία: 8 Προηγούμενη οδηγία: 6 Σύνδεσμος προς τον Πίνακα Περιεχομένων

Εξασφαλίστε ότι αντικείμενα ή σελίδες που κινούνται, αναβοσβήνουν, κυλάνε ή ενημερώνονται αυτόματα μπορούν να σταματήσουν στιγμιαία ή εντελώς.

Ορισμένοι άνθρωποι με γνωσιακές ειδικές ανάγκες ή προβλήματα όρασης είναι ανίκανοι να διαβάσουν αρκετά γρήγορα ένα κείμενο που κινείται ή δεν μπορούν να το διαβάσουν καθόλου. Η κίνηση μπορεί επίσης να προκαλέσει τέτοια απόσπαση προσοχής ώστε η υπόλοιπη σελίδα να μην μπορεί να διαβαστεί από ανθρώπους με γνωσιακές ειδικές ανάγκες. Οι αναγνώστες οθόνης δεν μπορούν να διαβάσουν κινούμενο κείμενο. Άνθρωποι με σωματικές αναπηρίες μπορεί να μην είναι σε θέση να κινηθούν γρήγορα ή με αρκετή ακρίβεια ώστε να αλληλεπιδράσουν με κινούμενα αντικείμενα.

Σημείωση. Όλα τα ακόλουθα σημεία ελέγχου ανήκουν ως ένα βαθμό στη σφαίρα ευθύνης των κατασκευαστών περιεχομένου, μέχρι οι πράκτορες χρηστών να παρέχουν επαρκείς μηχανισμούς ελέγχου των σχετικών χαρακτηριστικών.

Σημεία ελέγχου:

7.1 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών να επιτρέπουν στους χρήστες να ελέγχουν το τρεμοπαίξιμο, αποφύγετε να κάνετε την οθόνη να τρεμοπαίζει. [Προτεραιότητα 1]
Σημείωση. Οι άνθρωποι με φωτοευαίσθητη επιληψία μπορεί να πάθουν κρίσεις που προκαλούνται από τρεμοπαίξιμο ή στιγμιαίες λάμψεις στο εύρος των 4 ως 59 στιγμιαίων λάμψεων ανά δευτερόλεπτο (Hertz) με μέγιστη ευαισθησία στις 20 στιγμιαίες λάμψεις ανά δευτερόλεπτο. Επίσης μπορεί να προκληθούν κρίσεις από απότομες εναλλαγές μεταξύ σκότους και φωτός (όπως τα στροβοσκοπικά φώτα).
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 7.1
7.2 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών να επιτρέπουν στους χρήστες να ελέγχουν περιεχόμενο που αναβοσβήνει, αποφύγετε να κάνετε το περιεχόμενο να αναβοσβήνει (δηλαδή αποφύγετε να αλλάζετε τη μορφή σε τακτά χρονικά διαστήματα κάνοντάς την να αναβοσβήνει). [Προτεραιότητα 2]
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 7.2
7.3 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών να επιτρέπουν στους χρήστες να ακινητοποιούν το κινούμενο περιεχόμενο, αποφύγετε τη δημιουργία κινούμενου περιεχομένου στις σελίδες. [Προτεραιότητα 2]
Όταν μια σελίδα περιλαμβάνει κινούμενο περιεχόμενο, παρέχετε έναν μηχανισμό μέσω ενός προγραμματιστικού σεναρίου (script) ή ενός ενσωματωμένου προγράμματος που να επιτρέπει στους χρήστες να σταματούν τη κίνηση ή τις ανανεώσεις. Η χρήση φύλλων στυλ παράλληλα με προγραμματιστικά σενάρια (scripts) για τη δημιουργία κίνησης επιτρέπει στους χρήστες να απενεργοποιούν ή να ξεπερνούν το εφφέ πιο εύκολα. Βλ. επίσης την οδηγία 8.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 7.3
7.4 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών να παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να εμποδίζουν την επαναφόρτωση, μην δημιουργείτε σελίδες που επαναφορτώνονται αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα. [Προτεραιότητα 2]
Για παράδειγμα, στην HTML μην κάνετε τις σελίδες να επαναφορτώνονται αυτόματα με την έκφραση "HTTP-EQUIV=refresh" μέχρι οι πράκτορες χρηστών να επιτρέπουν στους χρήστες να απενεργοποιούν αυτό το χαρακτηριστικό.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 7.4
7.5 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών να παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να εμποδίζουν την αυτόματη επαναδρομολόγηση, μη χρησιμοποιείτε σήμανση για να επαναδρομολογείτε σελίδες αυτόματα. Αντιθέτως, διαμορφώστε τον εξυπηρετητή έτσι ώστε να εκτελεί τις επαναδρομολογήσεις. [Προτεραιότητα 2]
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 7.5

Σημείωση. Τα στοιχεία BLINK και MARQUEE δεν ορίζονται σε καμία από τις προδιαγραφές του W3C για την HTML και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Βλ. επίσης την οδηγία 11.

Οδηγία 8. Εξασφαλίστε την άμεση προσβασιμότητα των ενσωματωμένων περιβαλλόντων διεπαφής χρήστη.

Επόμενη οδηγία: 9 Προηγούμενη οδηγία: 7 Σύνδεσμος προς τον Πίνακα Περιεχομένων

Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια διεπαφής χρήστη ακολουθεί τις αρχές του σχεδιασμού με στόχο την προσβασιμότητα: πρόσβαση στις λειτουργίες ανεξάρτητα από συσκευές, χειρισμός μέσω πληκτρολογίου, δυνατότητα μετατροπής σε ακουστικό περιεχόμενο κ.λπ.

Όταν ένα ενσωματωμένο αντικείμενο έχει τη «δική του επιφάνεια διεπαφής χρήστη», η επιφάνεια διεπαφής --όπως και η αντίστοιχη του ίδιου του φυλλομετρητή--πρέπει να προσβάσιμη. Εάν η επιφάνεια διεπαφής του ενσωματωμένου αντικειμένου δεν μπορεί να καταστεί προσβάσιμη, πρέπει να παρέχεται μια εναλλακτική προσβάσιμη λύση.

Σημείωση. Για πληροφορίες σχετικά με προσβάσιμες επιφάνειες διεπαφής παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον δικτυακό τόπο Οδηγίες Προσβασιμότητας για τους Πράκτορες Χρηστών ([WAI-USERAGENT]) και τον δικτυακό τόπο Οδηγίες Προσβασιμότητας για Εργαλεία Συγγραφής ([WAI-AUTOOL]).

Σημείο ελέγχου:

8.1 Καταστήστε τα προγραμματιστικά στοιχεία, όπως τις προγραμματιστικά σενάρια (scripts) και τα ενσωματωμένα προγράμματα, άμεσα προσβάσιμα ή συμβατά με υποστηρικτικές τεχνολογίες. [Προτεραιότητα 1 εάν η λειτουργικότητα είναι σημαντική και δεν παρουσιάζεται αλλού, αλλιώς Προτεραιότητα 2.]
Βλ. επίσης την οδηγία 6.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 8.1

Οδηγία 9. Σχεδιάστε ανεξάρτητα από συσκευές.

Επόμενη οδηγία: 10 Προηγούμενη οδηγία: 8 Σύνδεσμος προς τον Πίνακα Περιεχομένων

Χρησιμοποιήστε χαρακτηριστικά που ενεργοποιούν τα στοιχεία της σελίδας μέσω μιας ποικιλίας συσκευών εισόδου.

Πρόσβαση ανεξάρτητη από συσκευές σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδρά με τον πράκτορα χρήστη ή το έγγραφο μέσω της προτιμώμενης συσκευής εισόδου (ή εξόδου) --ποντίκι, πληκτρολόγιο, φωνή, ράβδο κεφαλής ή άλλη. Εάν, για παράδειγμα, ένα στοιχείο ελέγχου μιας φόρμας μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο με το ποντίκι ή άλλη συσκευή κατάδειξης, κάποιο άτομο που χρησιμοποιεί τη σελίδα χωρίς όραση, μέσω εισόδου φωνής ή μέσω πληκτρολογίου, ή που χρησιμοποιεί κάποια άλλη συσκευή εισόδου που δεν καταδεικνύει, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φόρμα.

Σημείωση. Η παροχή ισοδύναμων κειμένων καθιστά δυνατή για τους χρήστες την αλληλεπίδραση με χάρτες εικόνας ή εικόνες που χρησιμοποιούνται ως σύνδεσμοι χωρίς συσκευή κατάδειξης. Βλ. επίσης την οδηγία 1.

Γενικά, σελίδες που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μέσω πληκτρολογίου είναι επίσης προσβάσιμες μέσω συσκευών εισόδου ομιλίας ή μέσω περιβάλλοντος γραμμής εντολών.

Σημεία ελέγχου:

9.1 Παρέχετε χάρτες εικόνας στην πλευρά του πελάτη αντί για χάρτες εικόνας στην πλευρά του εξυπηρετητή, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι περιοχές δεν μπορούν να οριστούν με ένα διαθέσιμο γεωμετρικό σχήμα. [Προτεραιότητα 1]
Βλ. επίσης το σημείο ελέγχου 1.1, το σημείο ελέγχου 1.2 και το σημείο ελέγχου 1.5.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 9.1
9.2 Εξασφαλίστε ότι οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο έχει τη δική του επιφάνεια διεπαφής χρήστη μπορεί να λειτουργήσει κατά τρόπο ανεξάρτητο από συσκευές. [Προτεραιότητα 2]
Βλ. τον ορισμό της ανεξαρτησίας από συσκευές.
Βλ. επίσης την οδηγία 8.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 9.2
9.3 Για προγραμματιστικά σενάρια (scripts) καλύτερα προσδιορίστε λογικούς χειριστές γεγονότων της ρουτίνας, παρά χειριστές γεγονότων εξαρτώμενους από συσκευές. [Προτεραιότητα 2]
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 9.3
9.4 Δημιουργήστε μια λογική σειρά στηλοθέτησης ανάμεσα στους συνδέσμους, τα στοιχεία ελέγχου φορμών και τα αντικείμενα. [Προτεραιότητα 3]
Για παράδειγμα, στην HTML προσδιορίστε τη σειρά στηλοθέτησης μέσω της ιδιότητας (attribute) "tabindex" ή εξασφαλίστε έναν λογικό σχεδιασμό της σελίδας.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 9.4
9.5 Παρέχετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για σημαντικούς συνδέσμους (συμπεριλαμβανομένων των χαρτών εικόνας στην πλευρά του πελάτη), στοιχεία ελέγχου φορμών και σύνολα στοιχείων ελέγχου φορμών. [Προτεραιότητα 3]
Για παράδειγμα, στην HTML προσδιορίστε συντομεύσεις μέσω της ιδιότητας (attribute) "accesskey".
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 9.5

Οδηγία 10. Χρησιμοποιείστε προσωρινές λύσεις.

Επόμενη οδηγία: 11 Προηγούμενη οδηγία: 9 Σύνδεσμος προς τον Πίνακα Περιεχομένων

Χρησιμοποιήστε προσωρινές λύσεις προσβασιμότητας, έτσι ώστε οι υποστηρικτικές τεχνολογίες και οι παλαιότεροι φυλλομετρητές να λειτουργούν σωστά.

Για παράδειγμα, οι παλαιότεροι φυλλομετρητές δεν επιτρέπουν στους χρήστες να πλοηγούνται σε άδεια κουτιά εισαγωγής δεδομένων. Οι παλαιότεροι αναγνώστες οθόνης διαβάζουν λίστες συνεχόμενων συνδέσμων σαν ένα σύνδεσμο. Αυτά τα ενεργά στοιχεία είναι συνεπώς δύσκολο ή αδύνατο να προσπελαστούν. Επίσης, η αλλαγή του τρέχοντος παράθυρου ή η απροειδοποίητη εμφάνιση νέων παραθύρων μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποπροσανατολιστική για χρήστες που δεν μπορούν να δουν ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί.

Σημείωση. Τα ακόλουθα σημεία ελέγχου εφαρμόζονται μέχρι οι πράκτορες χρηστών (συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών) να αντιμετωπίσουν τα σχετικά ζητήματα. Αυτά τα σημεία ελέγχου χαρακτηρίζονται ως «προσωρινά», υπό την έννοια ότι η Ομάδας Εργασίας για τις Οδηγίες Περιεχομένου του Ιστού τα θεωρεί έγκυρα και απαραίτητα για την προσβασιμότητα του Ιστού από την έκδοση του παρόντος εγγράφου. Παρ’ όλα αυτά, η Ομάδα Εργασίας προβλέπει ότι αυτά τα σημεία ελέγχου δεν θα είναι απαραίτητα στο μέλλον, άπαξ οι τεχνολογίες του Ιστού ενσωματώσουν τα προσδοκώμενα χαρακτηριστικά και δυνατότητες.

Σημεία ελέγχου:

10.1 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών να επιτρέπουν στους χρήστες να απενεργοποιούν τα παράθυρα που εμφανίζονται ξαφνικά, μην χρησιμοποιείτε παράθυρα που εμφανίζονται απροσδόκητα και μην αλλάζετε το τρέχον παράθυρο χωρίς να ενημερώνετε τον χρήστη. [Προτεραιότητα 2]
Για παράδειγμα, στην HTML αποφύγετε τη χρήση ενός πλαισίου (frame) που ανοίγει σε νέο παράθυρο.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 10.1
10.2 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών να υποστηρίζουν σαφείς συσχετισμούς μεταξύ τίτλων και ενεργών στοιχείων φόρμας, για όλα τα ενεργά στοιχεία μιας φόρμας που έχουν ασαφώς συσχετισμένους τίτλους, εξασφαλίστε ότι ο κάθε τίτλος βρίσκεται στη σωστή θέση. [Προτεραιότητα 2]
Ο τίτλος πρέπει να βρίσκεται στην ίδια γραμμή ακριβώς πριν το αντίστοιχο ενεργό στοιχείο φόρμας (επιτρέποντας περισσότερους από έναν τίτλους και ενεργά στοιχεία ανά γραμμή) ή στη γραμμή που προηγείται του στοιχείου ελέγχου (με μόνο έναν τίτλο και ένα ενεργό στοιχείο ανά γραμμή). Βλ. επίσης το σημείο ελέγχου 12.4.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 10.2
10.3 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών (συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών) να αποδίδουν γειτονικά κείμενα σωστά, παρέχετε ένα εναλλακτικό γραμμικό κείμενο (στην τρέχουσα σελίδα ή κάποια άλλη) για όλους τους πίνακες που παρουσιάζουν κείμενα σε παράλληλες στήλες εντός των οποίων το κείμενο αναδιπλώνεται. [Προτεραιότητα 3]
Σημείωση. Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον ορισμό του γραμμικού πίνακα.Το παρόν σημείο ελέγχου ωφελεί ανθρώπους με πράκτορες χρηστών (όπως ορισμένους αναγνώστες οθόνης) οι οποίοι δεν μπορούν να χειριστούν γειτονικά μονοκόμματα κείμενα. Το παρόν σημείο ελέγχου δεν πρέπει να αποθαρρύνει τους κατασκευαστές περιεχομένου από το να χρησιμοποιούν πίνακες για την αναπαράσταση ταξινομημένων πληροφοριών.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 10.3
10.4 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών να χειρίζονται σωστά τα άδεια ενεργά στοιχεία των φορμών, συμπεριλάβετε προκαθορισμένες τιμές στα κουτιά και τις περιοχές εισαγωγής δεδομένων. [Προτεραιότητα 3]
Για παράδειγμα, στην HTML εφαρμόστε το παραπάνω για τα στοιχεία TEXTAREA και INPUT.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 10.4
10.5 Μέχρι οι πράκτορες χρηστών (συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών) να αποδίδουν γειτονικούς συνδέσμους ξεχωριστά, συμπεριλάβετε εκτυπώσιμους χαρακτήρες εκτός των συνδέσμων (με διαστήματα δεξιά και αριστερά) ανάμεσα σε γειτονικούς συνδέσμους. [Προτεραιότητα 3]
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 10.5

Οδηγία 11. Χρησιμοποιείστε τις τεχνολογίες και οδηγίες του W3C.

Επόμενη οδηγία: 12 Προηγούμενη οδηγία: 10 Σύνδεσμος προς τον Πίνακα Περιεχομένων

Χρησιμοποιήστε τεχνολογίες του W3C (σύμφωνα με τις προδιαγραφές) και ακολουθήστε τις οδηγίες προσβασιμότητας. Όπου δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε μια τεχνολογία του W3C, ή η χρήση της έχει σαν αποτέλεσμα υλικό που δεν μετατρέπεται ομαλά, παρέχετε μια εναλλακτική έκδοση του περιεχομένου που να είναι προσβάσιμη.

Οι παρούσες οδηγίες προτείνουν τις τεχνολογίες του W3C (π.χ. HTML, CSS, κ.λπ.) για αρκετούς λόγους:

Πολλές μορφές που δεν έχουν αναπτυχθεί από το W3C (π.χ. PDF, Shockwave, κ.λπ.) απαιτούν είτε πρόσθετα λογισμικού είτε αυτοδύναμες εφαρμογές. Συχνά, με τους κλασικούς πράκτορες χρηστών (συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών). δεν μπορούμε να δούμε αυτές τις μορφές ή δεν μπορούμε να πλοηγηθούμε σε αυτές. Αποφεύγοντας μορφές που δεν έχουν αναπτυχθεί από το W3C και χαρακτηριστικά που δεν είναι καθιερωμένα (ιδιωτικά στοιχεία, χαρακτηριστικά, ιδιότητες και καταλήξεις) θα έχει σαν αποτέλεσμα σελίδες περισσότερο προσβάσιμες για περισσότερους ανθρώπους που χρησιμοποιούν μια ευρύτερη ποικιλία υλικού εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού. Όταν μη-προσβάσιμες τεχνολογίες (ιδιωτικές ή μη) πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ισοδύναμες προσβάσιμες σελίδες πρέπει να παρέχονται.

Ακόμα και όταν οι τεχνολογίες του W3C χρησιμοποιούνται, πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες προσβασιμότητας. Όταν χρησιμοποιείτε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίστε ότι μετατρέπονται ομαλά (βλ. επίσης την οδηγία 6.).

Σημείωση. Η μετατροπή εγγράφων (από PDF, PostScript, RTF, κ.λπ.) σε γλώσσες σήμανσης του W3C (HTML, XML) δεν δημιουργεί πάντα ένα προσβάσιμο έγγραφο. Συνεπώς, ελέγξτε κάθε σελίδα ως προς την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα μετά τη διαδικασία μετατροπής (βλ. τον τομέα σχετικά με την αξιολόγηση). Εάν μια σελίδα δεν μετατρέπεται εύκολα, είτε αναθεωρήστε τη σελίδα μέχρι η αρχική της μορφή να μετατρέπεται κατάλληλα είτε παρέχετε μια έκδοση HTML ή απλού κειμένου.

Σημεία ελέγχου:

11.1 Χρησιμοποιήστε τεχνολογίες του W3C όταν είναι διαθέσιμες και κατάλληλες για μια εργασία και χρησιμοποιήστε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις όταν υποστηρίζονται. [Προτεραιότητα 2]
Βλ. τη λίστα αναφορών για πληροφορίες σχετικά με το πού να βρείτε τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές του W3C και τον δικτυακό τόπο [WAI-UA-SUPPORT] για πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη πρακτόρων χρηστών για τεχνολογίες του W3C.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 11.1
11.2 Αποφύγετε αποδοκιμαζόμενα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών του W3C.[Προτεραιότητα 2]
Για παράδειγμα, στην HTML μην χρησιμοποιείτε το αποδοκιμαζόμενο στοιχείο FONT. Στη θέση του χρησιμοποιήστε φύλλα στυλ (π.χ. την ιδιότητα 'font' των CSS).
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 11.2
11.3 Παρέχετε πληροφορίες έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να ανακτούν έγγραφα σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους (γλώσσα, τύπο περιεχομένου, κ.λπ.). [Προτεραιότητα 3]
Σημείωση. Χρησιμοποιήστε διαπραγμάτευση περιεχομένου όπου είναι δυνατόν.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 11.3
11.4 Εάν, αφού έχετε καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσβάσιμη σελίδα, παρέχετε ένα σύνδεσμο προς μία εναλλακτική σελίδα που χρησιμοποιεί σελίδες του W3C, είναι προσβάσιμη, έχει ισοδύναμες πληροφορίες (ή λειτουργικότητα) και ενημερώνεται εξίσου συχνά με τη μη-προσβάσιμη (αρχική) σελίδα. [Προτεραιότητα 1]
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 11.4

Σημείωση. CΟι κατασκευαστές περιεχομένου πρέπει να καταφεύγουν σε εναλλακτικές σελίδες μόνο όταν οι άλλες λύσεις αποτυγχάνουν, επειδή οι εναλλακτικές σελίδες γενικά ενημερώνονται λιγότερο συχνά από τις «βασικές» σελίδες. Μια ανεπίκαιρη σελίδα μπορεί να είναι τόσο απογοητευτική όσο και μία μη-προσβάσιμη, από τη στιγμή που, και στις δύο περιπτώσεις, οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην αρχική σελίδα δεν είναι διαθέσιμες. Εναλλακτικές σελίδες που δημιουργούνται αυτόματα μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα πιο συχνές ενημερώσεις, αλλά οι κατασκευαστές περιεχομένου πρέπει παρ΄ όλα αυτά να είναι προσεκτικοί έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι σελίδες που δημιουργούνται βγάζουν πάντα νόημα, και ότι οι χρήστες είναι σε θέση να πλοηγηθούν σε έναν δικτυακό τόπο ακολουθώντας τους συνδέσμους των αρχικών σελίδων ή των εναλλακτικών σελίδων ή και των δύο. Πριν καταφύγετε στη λύση μιας εναλλακτικής σελίδας, ξανασκεφτείτε τον σχεδιασμό της αρχικής σελίδας: το να την κάνετε προσβάσιμη είναι πιθανό να τη βελτιώσει για όλους τους χρήστες.

Οδηγία 12. Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με το γενικότερο πλαίσιο και τον προσανατολισμό.

Επόμενη οδηγία: 13 Προηγούμενη οδηγία: 11 Σύνδεσμος προς τον Πίνακα Περιεχομένων

Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τα συμφραζόμενα και τον προσανατολισμό για να βοηθήσετε τους χρήστες να καταλάβουν περίπλοκες σελίδες ή στοιχεία.

Η ομαδοποίηση των στοιχείων και η παροχή συμφραζομένων πληροφοριών σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των στοιχείων μπορεί να είναι χρήσιμες για όλους τους χρήστες. Περίπλοκες σχέσεις μεταξύ των τμημάτων της σελίδας μπορεί να ερμηνεύονται δύσκολα από ανθρώπους με γνωσιακές ειδικές ανάγκες ή προβλήματα όρασης.

Σημεία ελέγχου:

12.1 Βάλτε τίτλο σε κάθε πλαίσιο (frame) για να διευκολύνετε τον προσδιορισμό του πλαισίου (frame) και την πλοήγηση. [Προτεραιότητα 1]
Για παράδειγμα, στην HTML χρησιμοποιήστε την ιδιότητα (attribute) "title" σε κάθε στοιχείο FRAME.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 12.1
12.2 Περιγράψτε τον σκοπό των πλαισίων (frames) και πώς αυτά σχετίζονται το ένα με το άλλο, εάν αυτό δεν είναι προφανές από τους τίτλους τους και μόνο. [Προτεραιότητα 2]
Για παράδειγμα, στην HTML χρησιμοποιήστε την ιδιότητα (attribute) "longdesc" ή έναν περιγραφικό σύνδεσμο.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 12.2
12.3 Χωρίστε μεγάλα τμήματα πληροφοριών σε πιο εύκολα ελέγξιμα τμήματα όπου αυτό είναι φυσικό και κατάλληλο. [Προτεραιότητα 2]
Για παράδειγμα, στην HTML χρησιμοποιήστε το στοιχείο OPTGROUP για να ομαδοποιήσετε στοιχεία OPTION μέσα σε ένα στοιχείο SELECT, ομαδοποιήστε στοιχεία ελέγχου φορμών με τα στοιχεία FIELDSET και LEGEND, χρησιμοποιήστε λίστες τη μία μέσα στην άλλη όπου αυτό είναι κατάλληλο, χρησιμοποιήστε τίτλους για να δομήσετε έγγραφα, κ.λπ. Βλ. επίσης την οδηγία 3.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 12.3
12.4 Συσχετίστε τα ενεργά στοιχεία φόρμας με τους αντίστοιχους τίτλους με σαφήνεια. [Προτεραιότητα 2]
Για παράδειγμα, στην HTML χρησιμοποιήστε το στοιχείο LABEL και την ιδιότητά του "for".
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 12.4

Οδηγία 13. Παρέχετε κατανοητούς μηχανισμούς πλοήγησης.

Επόμενη οδηγία: 14 Προηγούμενη οδηγία: 12 Σύνδεσμος προς τον Πίνακα Περιεχομένων

Παρέχετε κατανοητούς και συνεπείς μηχανισμούς πλοήγησης --πληροφορίες προσανατολισμού, μπάρες πλοήγησης, έναν χάρτη του δικτυακού τόπου, κ.λπ.-- για να αυξήσετε την πιθανότητα ένα άτομο να βρει αυτό που ψάχνει στον δικτυακό τόπο.

Οι κατανοητοί και συνεπείς μηχανισμοί πλοήγησης είναι σημαντικοί για ανθρώπους με γνωσιακές ειδικές ανάγκες ή με τυφλότητα, και ωφελεί όλους τους χρήστες.

Σημεία ελέγχου:

13.1 Προσδιορίστε με τρόπο κατανοητό το πού οδηγεί κάθε σύνδεσμος. [Προτεραιότητα 2]
Το κείμενο συνδέσμου πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να βγάζει νόημα ακόμα και όταν διαβάζεται εκτός συμφραζομένων --είτε μόνο του είτε ως μέρος μιας σειράς συνδέσμων. Το κείμενο συνδέσμου πρέπει επίσης να είναι λακωνικό.
Για παράδειγμα, στην HTML γράψτε «Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση 4.3» αντί για «κάντε κλικ εδώ». οι κατασκευαστές περιεχομένου πρέπει, εκτός από το να παρέχουν κατανοητά κείμενα συνδέσμων, να αποσαφηνίζουν περαιτέρω το πού ένας σύνδεσμος οδηγεί με έναν πληροφοριακό τίτλο συνδέσμου (π.χ. στην HTML με χρήση της ιδιότητας (attribute) "title").
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 13.1
13.2 Παρέχετε μεταδεδομένα για να προσθέσετε σημασιολογικές πληροφορίες σε σελίδες και δικτυακούς τόπους. [Προτεραιότητα 2]
Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε RDF ([RDF]) για να δηλώσετε τον συγγραφέα του εγγράφου, τον τύπο του εγγράφου, κ.λπ.
Σημείωση. Ορισμένοι πράκτορες χρηστών μπορούν να κατασκευάσουν εργαλεία πλοήγησης από σχέσεις εγγράφου που περιγράφονται από το στοιχείο LINK της HTML και τις ιδιότητες "rel" ή "rev" (π.χ. rel="next", rel="previous", rel="index", κ.λπ.). Βλ. επίσης το σημείο ελέγχου 13.5.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 13.2
13.3 Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τη γενική σελιδοποίηση ενός δικτυακού τόπου (π.χ. έναν χάρτη του δικτυακού τόπου ή έναν πίνακα περιεχομένων). [Προτεραιότητα 2]
Στην περιγραφή της σελιδοποίησης του δικτυακού τόπου τονίστε και εξηγήστε τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 13.3
13.4 Χρησιμοποιήστε τους μηχανισμούς πλοήγησης με συνεπή τρόπο. [Προτεραιότητα 2]
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 13.4
13.5 Παρέχετε μπάρες πλοήγησης για να τονίσετε και να κάνετε πιο προσιτούς τους μηχανισμούς πλοήγησης. [Προτεραιότητα 3]
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 13.5
13.6 Ομαδοποιήστε σχετιζόμενους συνδέσμους, προσδιορίστε την ομάδα (για τους πράκτορες χρηστών) και, μέχρι οι πράκτορες χρηστών να προσφέρουν τη σχετική λειτουργία, παρέχετε έναν τρόπο για να αποφεύγεται ολόκληρη η ομάδα. [Προτεραιότητα 3]
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 13.6
13.7 Εάν παρέχονται λειτουργίες αναζήτησης, ενεργοποιήστε διαφορετικούς τύπους αναζήτησης για διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων και προτιμήσεων. [Προτεραιότητα 3]
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 13.7
13.8 Τοποθετήστε πληροφορίες διαφοροποίησης στην αρχή τίτλων, παραγράφων, λιστών, κ.λπ. [Προτεραιότητα 3]
Σημείωση. Αυτό συνήθως αναφέρεται ως «προ-εφοδιασμός» και είναι ιδιαίτερα εξυπηρετικό για ανθρώπους που προσπελαύνουν πληροφορίες μέσω σειριακών συσκευών, όπως συνθέτες ομιλίας.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 13.8
13.9 Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με συλλογές εγγράφων (δηλαδή εγγράφων που αποτελούνται από πολλαπλές σελίδες). [Προτεραιότητα 3]
Για παράδειγμα, στην HTML προσδιορίστε συλλογές εγγράφων μέσω του στοιχείου LINK και των ιδιοτήτων (attributes) "rel" και "rev". Ένας άλλος τρόπος να δημιουργήσετε μια συλλογή είναι μέσω αρχειοθέτησης των πολλαπλών σελίδων (π.χ. με προγράμματα zip, tar και gzip, stuffit, κ.λπ.).
Σημείωση. Η βελτίωση της απόδοσης που επιτυγχάνεται μέσω της επεξεργασίας εκτός δικτύου μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος της περιήγησης για ανθρώπους με αναπηρίες που είναι πιθανόν να περιηγούνται αργά.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 13.9
13.10 Παρέχετε ένα μέσο υπερπήδησης απεικονίσεων τέχνης ASCII πολλαπλών γραμμών. [Προτεραιότητα 3]
Βλ. το σημείο ελέγχου 1.1 και the example of ascii art in the glossary.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 13.10

Οδηγία 14. Εξασφαλίστε ότι τα έγγραφα είναι κατανοητά και απλά.

Επόμενη οδηγία: 1 Προηγούμενη οδηγία: 13 Σύνδεσμος προς τον Πίνακα Περιεχομένων

Εξασφαλίστε ότι τα έγγραφα είναι σαφή και απλά έτσι ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητά.

Συνεπής σελιδοποίηση, αναγνωρίσιμα γραφικά και εύκολη στην κατανόηση γλώσσα ωφελούν όλους τους χρήστες. Ιδιαίτερα, βοηθούν ανθρώπους με γνωσιακές ειδικές ανάγκες ή ανθρώπους που έχουν δυσκολία στην ανάγνωση. (Παρ’ όλα αυτά, εξασφαλίστε ότι υπάρχουν ισοδύναμα κείμενα για τις εικόνες για ανθρώπους που είναι τυφλοί, έχουν ελαττωμένη όραση ή για οποιονδήποτε χρήστη δεν μπορεί να δει ή έχει επιλέξει να μη βλέπει γραφικά. Βλ. επίσης την οδηγία 1.)

Η χρήση κατανοητής και απλής γλώσσας προωθεί την αποτελεσματική επικοινωνία. Η πρόσβαση σε γραπτές πληροφορίες μπορεί να είναι δύσκολη για ανθρώπους που έχουν γνωσιακές ή μαθησιακές ειδικές ανάγκες. Η χρήση κατανοητής και απλής γλώσσας ωφελεί επίσης ανθρώπους των οποίων η μητρική γλώσσα διαφέρει από τη δική σας, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που επικοινωνούν κυρίως μέσω νοηματικής γλώσσας.

Σημεία ελέγχου:

14.1 Χρησιμοποιήστε την πλέον κατανοητή και απλή γλώσσα που είναι κατάλληλη για το περιεχόμενο ενός δικτυακού τόπου. [Προτεραιότητα 1]
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 14.1
14.2 Συμπληρώστε το κείμενο με γραφικές ή ακουστικές παρουσιάσεις σε όποια σημεία αυτές θα διευκολύνουν την κατανόηση της σελίδας. [Προτεραιότητα 3]
Βλ. επίσης την οδηγία 1.
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 14.2
14.3 Δημιουργήστε ένα στυλ μορφής που να είναι συνεπές σε όλες τις σελίδες. [Προτεραιότητα 3]
Τεχνικές για το σημείο ελέγχου 14.3

Παράρτημα Α. -- Αξιολόγηση

Αξιολογήστε την προσβασιμότητα με αυτόματα εργαλεία και ανθρώπινο έλεγχο. Οι αυτοματοποιημένες μέθοδοι είναι γενικά ταχύτατες και βολικές, αλλά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα τα ζητήματα προσβασιμότητας. Ο ανθρώπινος έλεγχος μπορεί να βοηθήσει στο να εξασφαλιστεί η σαφήνεια της γλώσσας και η ευκολία της πλοήγησης.

Ξεκινήστε χρησιμοποιώντας μεθόδους αξιολόγησης στα αρχικά στάδια της κατασκευής. Ζητήματα προσβασιμότητας που διαπιστώνονται νωρίς είναι ευκολότερο να διορθωθούν και να αποφευχθούν.

Ακολουθούν μερικές σημαντικές μέθοδοι αξιολόγησης που αναπτύσσονται περισσότερο λεπτομερώς στο τμήμα αξιολόγησης του Εγγράφου Τεχνικές.

 1. Χρησιμοποιήστε ένα αυτόματο εργαλείο ελέγχου προσβασιμότητας και ένα εργαλείο αξιολόγησης φυλλομετρητή. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τα εργαλεία λογισμικού δεν αντιμετωπίζουν όλα τα ζητήματα προσβασιμότητας, όπως τη σημασία των κειμένων των συνδέσμων, τη δυνατότητα εφαρμογής του ισοδύναμου κειμένου, κ.λπ.
 2. Αξιολογήστε τη σύνταξη (π.χ. HTML, XML, κ.λπ.).
 3. Αξιολογήστε τα φύλλα στυλ (π.χ. CSS).
 4. Χρησιμοποιήστε έναν φυλλομετρητή μόνο κειμένου ή έναν εξομοιωτή.
 5. Χρησιμοποιείστε πολλούς γραφικούς φυλλομετρητές με:
 6. Χρησιμοποιήστε αρκετούς φυλλομετρητές, παλαιούς και νέους.
 7. Χρησιμοποιήστε έναν φωνητικό φυλλομετρητή, έναν αναγνώστη οθόνης, λογισμικό μεγέθυνσης, μικρή απεικόνιση, κ.λπ.
 8. Χρησιμοποιήστε προγράμματα ελέγχου ορθογραφίας και γραμματικής. Ένα άτομο που διαβάζει μια σελίδα μέσω συνθετικής ομιλίας μπορεί να μην είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσει την καλύτερη επιλογή του συνθέτη για μια λέξη με ορθογραφικό λάθος. Η εξάλειψη των γραμματικών προβλημάτων αυξάνει την κατανόηση.
 9. Ελέγξτε το έγγραφο για σαφήνεια και απλότητα. Στατιστικά στοιχεία τού εγγράφου, όπως αυτά που παρέχονται από κάποιους επεξεργαστές κειμένου, μπορεί να είναι χρήσιμοι δείκτες της σαφήνειας και της απλότητας. Ακόμα καλύτερα, ζητήστε από έναν έμπειρο (άνθρωπο) συντάκτη να ελέγξει τη σαφήνεια του γραπτού περιεχομένου. Οι συντάκτες μπορούν επίσης να βελτιώσουν τη χρηστικότητα των εγγράφων εντοπίζοντας πιθανώς ευαίσθητα πολιτισμικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας της γλώσσας ή της χρήσης εικονιδίων.
 10. Καλέστε ανθρώπους με αναπηρίες να ελέγξουν τα έγγραφα. Έμπειροι και αρχάριοι χρήστες με αναπηρίες θα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με προβλήματα προσβασιμότητας ή χρηστικότητας και τη σοβαρότητά τους.

Παράρτημα Β. -- Γλωσσάρι

(Accessible) Προσβάσιμος/η/ο
Το περιεχόμενο είναι προσβάσιμο όταν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιο άτομο με αναπηρία.
(Applet) Ενσωματωμένο πρόγραμμα
Ένα πρόγραμμα ενσωματωμένο σε μια ιστοσελίδα.
(Assistive technology) Υποστηρικτική τεχνολογία
Λογισμικό ή υλικός εξοπλισμός Η/Υ που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθήσει άτομα με αναπηρίες στην εκτέλεση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων. Η υποστηρικτική τεχνολογία περιλαμβάνει αναπηρικές καρέκλες, μηχανές ανάγνωσης, συσκευές στήριξης, κ.λπ. Σε ότι αφορά στην Προσβασιμότητα του Ιστού, διαδεδομένες υποστηρικτικές τεχνολογίες που βασίζονται σε λογισμικό περιλαμβάνουν αναγνώστες οθόνης, μεγεθυντές οθόνης, συνθέτες ομιλίας και λογισμικό αυτόματης αναγνώρισης ομιλίας (για φωνητική πληκτρολόγηση ή φωνητικές εντολές) που λειτουργεί σε συνδυασμό με γραφικούς φυλλομετρητές (ανάμεσα σε άλλους πράκτορες χρηστών). Ο υλικός εξοπλισμός Η/Υ υποστηρικτικών τεχνολογιών περιλαμβάνει εναλλακτικά πληκτρολόγια και εναλλακτικές συσκευές κατάδειξης.
(ASCII art) Τέχνη ASCII
Η τέχνη ASCII αναφέρεται σε σύμβολα και χαρακτήρες κειμένου που συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μία εικόνα. Για παράδειγμα το «;-)» είναι ένα χαμογελαστό εικονίδιο συναισθήματος. Η παρακάτω εικόνα είναι ένα ascii σχήμα που δείχνει τη σχέση μεταξύ της συχνότητας εκπομπών ακαριαίας λάμψης και των φωτοσπασμωδικών αποκρίσεων σε ασθενείς με τα μάτια ανοιχτά και κλειστά [παραλείψτε το ascii σχήμα ή συμβουλευθείτε μια περιγραφή του σχεδιαγράμματος]:
 

 %  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

100 |       *               |

 90 |        * *            |

 80 |     *      *          |

 70 |       @      *         |

 60 |     @         *       |

 50 |    *    @       *      |

 40 |          @       *    |

 30 |  * @       @ @      *   |

 20 |                      |

 10 |  @            @ @ @ @   |

   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

   Συχνότητα εκπομπών στιγμιαίας λάμψης (Hertz)

(Authoring tool) Εργαλείο συγγραφής
Τα προγράμματα σύνταξης HTML, τα εργαλεία μετατροπής εγγράφων, τα εργαλεία που δημιουργούν περιεχόμενο για τον Ιστό από βάσεις δεδομένων είναι όλα εργαλεία συγγραφής. Βλ. τις «Οδηγίες Προσβασιμότητας για Εργαλεία Συγγραφής» [WAI-AUTOOLS] για πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη εργαλείων συμβατών με τις οδηγίες προσβασιμότητας.
(Backward compatible) Συμβατός/η/ο προς τα πίσω
Σχεδιασμός που συνεχίζει να λειτουργεί με παλαιότερες εκδόσεις μιας γλώσσας, ενός προγράμματος, κ.λπ.
(Braille) Γραφή Braille
Η γραφή Braille χρησιμοποιεί έξι ανάγλυφες κουκίδες σε διαφορετικούς σχηματισμούς για να αναπαραστήσει γράμματα και αριθμούς έτσι ώστε να διαβάζονται με τα ακροδάχτυλα από ανθρώπους που είναι τυφλοί. Η λέξη "Accessible" στη γραφή Braille έχει ως εξής:
Accessible
Μια συσκευή απεικόνισης σε γραφή Braille, ευρέως αναφερόμενη ως «συσκευή δυναμικής απεικόνισης γραφής Braille», ανυψώνει η χαμηλώνει σχηματισμούς κουκίδων κατόπιν εντολής από μια ηλεκτρονική συσκευή, συνήθως έναν υπολογιστή. Το αποτέλεσμα είναι μια γραμμή γραφής Braille που μπορεί να αλλάζει ανά πάσα στιγμή. Οι σύγχρονες συσκευές δυναμικής απεικόνισης γραφής Braille ποικίλουν στο μέγεθος από ένα κελί (έξι ή οκτώ κουκίδων) έως μια γραμμή ογδόντα κελιών, με τις περισσότερες να έχουν μεταξύ δώδεκα και είκοσι κελιών ανά γραμμή.
(Content developer) Κατασκευαστής περιεχομένου
Κάποιο άτομο που γράφει σελίδες για τον Ιστό ή σχεδιάζει δικτυακούς τόπους.
(Deprecated) Αποδοκιμαζόμενος/η/ο
Ένα αποδοκιμαζόμενο στοιχείο ή μια αποδοκιμαζόμενη ιδιότητα (attribute) έχουν ξεπεραστεί λόγω νεώτερων κατασκευών. Τα αποδοκιμαζόμενα στοιχεία μπορεί να καταστούν απηρχαιωμένα σε μελλοντικές εκδόσεις της HTML. Ο αλφαβητικός κατάλογος των στοιχείων και ιδιοτήτων (attributes) της HTML στο Έγγραφο Τεχνικές υποδεικνύει ποια στοιχεία και ιδιότητες αποδοκιμάζονται στην HTML 4.0.
Οι συγγραφείς θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση αποδοκιμαζόμενων στοιχείων και ιδιοτήτων (attributes). Οι πράκτορες χρηστών θα πρέπει να συνεχίσουν την υποστήριξη για λόγους συμβατότητας προς τα πίσω.
(Device independent) Ανεξάρτητος/η/ο από συσκευές
Οι χρήστες πρέπει να μπορούν να αλληλεπιδρούν με έναν πράκτορα χρήστη (και το έγγραφο το οποίο απεικονίζει) χρησιμοποιώντας τις υποστηριζόμενες συσκευές εισόδου και εξόδου της επιλογής τους και σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Οι συσκευές εισόδου μπορεί να περιλαμβάνουν συσκευές κατάδειξης, πληκτρολόγια, συσκευές γραφής Braille, ράβδους κεφαλής, μικρόφωνα κ.ά. Οι συσκευές εξόδου μπορεί να περιλαμβάνουν οθόνες, συνθέτες ομιλίας και συσκευές γραφής Braille.
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η έννοια της «υποστήριξης ανεξάρτητα από συσκευές» δεν σημαίνει ότι οι πράκτορες χρηστών πρέπει να υποστηρίζουν κάθε συσκευή εισόδου ή εξόδου. Οι πράκτορες χρηστών θα πρέπει να προσφέρουν πλεονάζοντες μηχανισμούς εισόδου και εξόδου για εκείνες τις συσκευές που υποστηρίζονται. Για παράδειγμα, αν ένας πράκτορας χρήστη υποστηρίζει είσοδο από πληκτρολόγιο και ποντίκι, οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να αλληλεπιδρούν με όλα τα χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας είτε το πληκτρολόγιο είτε το ποντίκι.
(Document Content, Structure, and Presentation) Περιεχόμενο, Δομή και Μορφή εγγράφου
Το περιεχόμενο ενός εγγράφου αναφέρεται σε αυτό που το έγγραφο λέει στον χρήστη μέσω φυσικής γλώσσας, εικόνων, ήχων, ταινιών, κινουμένων σχεδίων, κ.λπ. Η δομή ενός εγγράφου είναι το πώς το έγγραφο είναι οργανωμένο λογικά (π.χ. κατά κεφάλαιο, με μια εισαγωγή και πίνακα περιεχομένων, κ.λπ.). Ένα στοιχείο (π.χ. P, STRONG, BLOCKQUOTE στην HTML) που καθορίζει τη δομή του εγγράφου ονομάζεται δομικό στοιχείο. Η μορφή ενός εγγράφου είναι το πώς το έγγραφο αποδίδεται (π.χ. ως εκτυπώσιμη μορφή, ως δισδιάστατη γραφική μορφή, ως μορφή μόνο κειμένου, ως συνθετική ομιλία, ως γραφή Braille, κ.λπ.). Ένα στοιχείο που καθορίζει τη μορφή του εγγράφου (π.χ. B, FONT, CENTER ) ονομάζεται στοιχείο μορφής.
Πάρτε για παράδειγμα την κεφαλίδα ενός εγγράφου. Το περιεχόμενο της κεφαλίδας είναι αυτό που λέει η κεφαλίδα (π.χ. «Ιστιοφόρα»). Στην HTML η κεφαλίδα είναι ένα δομικό στοιχείο που έχει σημανθεί με, για παράδειγμα, ένα στοιχείο H2. Τέλος, η μορφή της κεφαλίδας μπορεί να είναι ένα μονοκόμματο κείμενο στο περιθώριο με έντονα γράμματα, μια κεντραρισμένη γραμμή κειμένου, ένας τίτλος που εκφωνείται με ένα συγκεκριμένο στυλ φωνής (σαν ακουστική γραμματοσειρά), κ.λπ.
(Dynamic HTML [DHTML]) Δυναμική HTML [DHTML]
Ο συμβατικός όρος DHTML αναφέρεται σε ένα μείγμα προδιαγραφών που περιλαμβάνει την HTML, τα φύλλα στυλ, το Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφου (Document Object Model [DOM1] και τη δημιουργία προγραμματιστικών σεναρίων (scripts). Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχουν επίσημες προδιαγραφές του W3C που να ορίζουν τη DHTML. Οι περισσότερες οδηγίες μπορεί να είναι εφαρμόσιμες σε κατασκευές που χρησιμοποιούν DHTML, αν και οι παρακάτω οδηγίες εστιάζουν σε ζητήματα σχετικά με τη δημιουργία προγραμματιστικών σεναρίων (scripts) και τα φύλλα στυλ: οδηγία 1, οδηγία 3, οδηγία 6, οδηγία 7, και οδηγία 9.
(Element) Στοιχείο
Στο παρόν έγγραφο χρησιμοποιείται ο όρος «στοιχείο», τόσο με την αυστηρή έννοια της SGML (ένα στοιχείο είναι μια συντακτική δομή), όσο και πιο γενικά για να σημάνει ένα είδος περιεχομένου (όπως βίντεο ή ήχο) ή μια λογική κατασκευή (όπως μια κεφαλίδα ή έναν κατάλογο). Η δεύτερη έννοια τονίζει το ότι μια οδηγία εμπνευσμένη από την HTML θα μπορούσε εύκολα να εφαρμοστεί σε μια άλλη γλώσσα σήμανσης.
Σημειώστε ότι κάποια (SGML) στοιχεία έχουν περιεχόμενο το οποίο ερμηνεύεται (π.χ. τα στοιχεία P, LI ή TABLE στην HTML), κάποια αντικαθίστανται από εξωτερικό περιεχόμενο (π.χ. IMG) και κάποια επηρεάζουν την επεξεργασία (π.χ. τα στοιχεία STYLE και SCRIPT προκαλούν την επεξεργασία των πληροφοριών από ένα φύλλο στυλ ή μια μηχανή εκτέλεσης προγραμματιστικών σεναρίων [scripts]). Ένα στοιχείο που κάνει τους χαρακτήρες κειμένου μέρος του εγγράφου ονομάζεται κειμενικό στοιχείο.
(Equivalent) Ισοδύναμος/η/ο
Ένα περιεχόμενο είναι «ισοδύναμο» κάποιου άλλου περιεχομένου όταν και τα δύο εκπληρώνουν ουσιωδώς την ίδια λειτουργία ή τον ίδιο σκοπό τη στιγμή που το περιεχόμενο παρουσιάζεται στον χρήστη. Στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου, το ισοδύναμο πρέπει να εκπληρώνει ουσιωδώς την ίδια λειτουργία για το άτομο με αναπηρία (τουλάχιστον στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, δεδομένων της φύσης των αναπηριών και του επιπέδου της τεχνολογίας), όπως κάνει το βασικό περιεχόμενο για το άτομο χωρίς αναπηρίες. Για παράδειγμα, το κείμενο «Πανσέληνος» μπορεί να μεταφέρει τις ίδιες πληροφορίες όπως μια εικόνα της πανσέληνου όταν παρουσιάζεται στους χρήστες. Σημειώστε ότι οι ισοδύναμες πληροφορίες εστιάζουν στην εκπλήρωση της ίδιας λειτουργίας. Εάν η εικόνα είναι μέρος ενός συνδέσμου και η κατανόηση της εικόνας είναι κρίσιμη για να υποθέσει κανείς πού οδηγεί ο σύνδεσμος, ένα ισοδύναμο πρέπει να δίνει επίσης στους χρήστες μια ιδέα τού πού οδηγεί ο σύνδεσμος. Η παροχή ισοδύναμων πληροφοριών για μη-προσβάσιμο περιεχόμενο είναι ένας από τους βασικούς τρόπους που οι συγγραφείς μπορούν να κάνουν τα έγγραφά τους προσβάσιμα σε ανθρώπους με αναπηρίες.
Ως μέρος της εκπλήρωσης της ίδιας λειτουργίας με το περιεχόμενο, ένα ισοδύναμο μπορεί να περιλαμβάνει μία περιγραφή αυτού του περιεχομένου (δηλαδή, με τι μοιάζει ή πώς ακούγεται το περιεχόμενο). Για παράδειγμα, προκειμένου οι χρήστες να κατανοήσουν τις πληροφορίες που μεταφέρονται από ένα περίπλοκο διάγραμμα, οι συγγραφείς μπορούν να περιγράψουν τις οπτικές πληροφορίες του διαγράμματος.
Από τη στιγμή που το κείμενο μπορεί να παρουσιαστεί στον χρήστη ως συνθετική ομιλία, γραφή Braille και οπτικά εμφανιζόμενο κείμενο, αυτές οι οδηγίες απαιτούν ισοδύναμα κείμενα για γραφικές και ηχητικές πληροφορίες. Τα ισοδύναμα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα έτσι ώστε να μεταφέρουν όλο το ουσιώδες περιεχόμενο. Μη-κειμενικά ισοδύναμα (π.χ. η ακουστική περιγραφή μιας οπτικής παρουσίασης, το βίντεο ενός ατόμου που αφηγείται μια ιστορία χρησιμοποιώντας τη νοηματική γλώσσα ως ισοδύναμο μιας γραπτής ιστορίας, κ.λπ.) επίσης βελτιώνουν την προσβασιμότητα για ανθρώπους που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οπτικές πληροφορίες ή γραπτό κείμενο, συμπεριλαμβανομένων πολλών ατόμων με τυφλότητα, γνωσιακές ειδικές ανάγκες, μαθησιακές ειδικές ανάγκες και κωφότητα.
Οι ισοδύναμες πληροφορίες μπορεί να παρέχονται με πολλούς τρόπους, όπως μέσω ιδιοτήτων (π.χ. μια τιμή κειμένου για την ιδιότητα [attribute] "alt" στην HTML και την SMIL), ως μέρος του περιεχομένου κάποιου στοιχείου (π.χ. του OBJECT στην HTML), ως μέρος της πρόζας του εγγράφου ή μέσω ενός συνδεδεμένου εγγράφου (π.χ. προσδιορισμένου από την ιδιότητα (attribute) "longdesc" στην HTML ή από έναν περιγραφικό σύνδεσμο). Ανάλογα με την πολυπλοκότητα του ισοδύναμου, μπορεί ένας συνδυασμός τεχνικών να είναι απαραίτητος (π.χ. χρήση της "alt" για ένα συντετμημένο ισοδύναμο, χρήσιμο στους εξοικειωμένους αναγνώστες, μαζί με την "longdesc" για έναν σύνδεσμο προς πιο πλήρεις πληροφορίες, χρήσιμες στους αναγνώστες που επισκέπτονται για πρώτη φορά τη σελίδα). Λεπτομέρειες σχετικά με το πώς και το πότε πρέπει να παρέχονται ισοδύναμες πληροφορίες βρίσκονται στο Έγγραφο Τεχνικές ([TECHNIQUES]).
Μία μεταγραφή κειμένου κειμένου είναι το ισοδύναμο κείμενο ακουστικών πληροφοριών που περιλαμβάνουν λόγο και άλλους ήχους, όπως ηχητικά εφφέ. Ένας υπότιτλος είναι η μεταγραφή σε κείμενο του ακουστικού καναλιού μιας παρουσίασης σε μορφή βίντεο και είναι συγχρονισμένος με το οπτικό και το ακουστικό κανάλι. Οι υπότιτλοι γενικά αποδίδονται οπτικά υπερτιθέμενοι στο βίντεο, γεγονός που ωφελεί κωφούς και βαρήκοους ανθρώπους και οποιονδήποτε δεν μπορεί να ακούσει τον ήχο (π.χ. όταν βρίσκεται σε έναν χώρο με πολύ κόσμο). Μια αντιπαραβαλλόμενη μεταγραφή κειμένου συνδυάζει (αντιπαραβάλλει) υπότιτλους με περιγραφές σε κείμενο των οπτικών πληροφοριών (περιγραφές δράσης, γλώσσας του σώματος, γραφικών και αλλαγές σκηνών στο οπτικό κανάλι). Αυτά τα ισοδύναμα κείμενα κάνουν τις παρουσιάσεις προσβάσιμες σε ανθρώπους που είναι τυφλοί και κωφοί και σε ανθρώπους που δεν μπορούν να παίξουν ταινίες, κινούμενα σχέδια κ.λπ. Επίσης καθιστά τις πληροφορίες διαθέσιμες στις μηχανές αναζήτησης.
Ένα παράδειγμα μη-κειμενικού ισοδύναμου είναι μια ακουστική περιγραφή των κομβικών οπτικών στοιχείων μιας παρουσίασης. Η περιγραφή είναι είτε προηχογραφημένη ανθρώπινη φωνή είτε συνθετική φωνή (ηχογραφημένη ή παραγόμενη εκείνη τη στιγμή). Η ακουστική περιγραφή είναι συγχρονισμένη με το ακουστικό κανάλι της παρουσίασης, συνήθως κατά τη διάρκεια φυσικών παύσεων στο ακουστικό κανάλι. Οι ακουστικές περιγραφές περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη δράση, τη γλώσσα του σώματος, τα γραφικά και τις αλλαγές των σκηνών.
(Image) Εικόνα
Μια γραφική απεικόνιση.
(Image map) Χάρτης εικόνας
Μια εικόνα που έχει διαχωριστεί σε περιοχές με συσχετιζόμενες δράσεις. Η επιλογή με το ποντίκι μιας ενεργούς περιοχής ενεργοποιεί την αντίστοιχη δράση.
Όταν ένας χρήστης επιλέγει με το ποντίκι μια ενεργή περιοχή ενός χάρτη εικόνας στην πλευρά του πελάτη, ο πράκτορας χρήστη υπολογίζει ποια περιοχή επέλεξε με το ποντίκι του ο χρήστης και ακολουθεί τον σύνδεσμο που σχετίζεται με αυτή την περιοχή. Η επιλογή με το ποντίκι μιας ενεργούς περιοχής ενός χάρτη εικόνας στην πλευρά του εξυπηρετητή στέλνει τις συντεταγμένες της επιλεγμένης περιοχής στον εξυπηρετητή, ο οποίος τότε εκτελεί κάποια ενέργεια.
Οι κατασκευαστές περιεχομένου μπορούν να κάνουν προσβάσιμους τους χάρτες εικόνας στην πλευρά του πελάτη παρέχοντας πρόσβαση ανεξάρτητη από συσκευές στους ίδιους συνδέσμους που συσχετίζονται με τις περιοχές του χάρτη εικόνας. Οι χάρτες εικόνας στην πλευρά του πελάτη επιτρέπουν στον πράκτορα χρήστη να παρέχει άμεσες πληροφορίες σχετικά με το αν ο δείκτης τού χρήστη βρίσκεται πάνω από μία ενεργή περιοχή.
(Important) Σημαντικός/η/ο
Οι πληροφορίες ενός εγγράφου είναι σημαντικές εάν η κατανόηση αυτών των πληροφοριών είναι καθοριστική για την κατανόηση του εγγράφου.
(Linearized table) Γραμμικός πίνακας
Μια διαδικασία απόδοσης ενός πίνακα κατά την οποία τα περιεχόμενα των κελιών γίνονται μια σειρά παραγράφων (π.χ. από πάνω προς τα κάτω στη σελίδα) το ένα μετά το άλλο. Οι παράγραφοι θα εμφανίζονται με την ίδια σειρά που έχουν οριστεί τα κελιά στον πηγαίο κώδικα του εγγράφου. Τα κελιά πρέπει να βγάζουν νόημα όταν διαβάζονται με τη σειρά και πρέπει να περιλαμβάνουν δομικά στοιχεία (που δημιουργούν παραγράφους, κεφαλίδες, καταλόγους, κ.λπ.) έτσι ώστε η σελίδα να βγάζει νόημα μετά τη διαδικασία γραμμικής απεικόνισης.
(Link text) Κείμενο συνδέσμου
Η απεικόνιση του κειμενικού περιεχομένου ενός συνδέσμου.
(Natural Language) Φυσική γλώσσα
Οι ομιλούμενες, γραπτές ή νοηματικές ανθρώπινες γλώσσες όπως τα Γαλλικά, τα Ιαπωνικά, η Αμερικάνικη Νοηματική Γλώσσα και η γραφή Braille. Η φυσική γλώσσα του περιεχομένου μπορεί να υποδεικνύεται με την ιδιότητα (attribute) "lang" στην HTML ([HTML40], παράγραφος 8.1) και την "xml:lang" στην XML ([XML], παράγραφος 2.12).
(Navigation Mechanism) Μηχανισμός πλοήγησης
Ένας μηχανισμός πλοήγησης είναι οποιοδήποτε μέσο δια του οποίου ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί σε μια σελίδα ή έναν δικτυακό τόπο. Μερικοί τυπικοί μηχανισμοί περιλαμβάνουν:
(navigation bars) μπάρες πλοήγησης
Μια μπάρα πλοήγησης είναι μια συλλογή συνδέσμων προς τα πιο σημαντικά μέρη ενός εγγράφου ή δικτυακού τόπου.
(site maps) χάρτες δικτυακών τόπων
Ένας χάρτης δικτυακού τόπου παρέχει μια σφαιρική άποψη της οργάνωσης μιας σελίδας ή ενός δικτυακού τόπου.
(tables of contents) πίνακες περιεχομένων
Ένας πίνακας περιεχομένων γενικά παραθέτει σε κατάλογο (και παρέχει συνδέσμους προς) τα πιο σημαντικά τμήματα ενός εγγράφου.
(Personal Digital Assistant [PDA]) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός
Ο Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός (PDA) είναι μια μικρή, φορητή υπολογιστική συσκευή. Τα περισσότερα PDA χρησιμοποιούνται για την καταγραφή και παρακολούθηση προσωπικών δεδομένων, όπως ημερολογίων, επαφών και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ένα PDA είναι γενικά μια συσκευή χειρός με μικρή οθόνη που επιτρέπει την είσοδο δεδομένων από διάφορες πηγές. .
(Screen magnifier) Μεγεθυντής οθόνης
Ένα πρόγραμμα λογισμικού που μεγεθύνει ένα μέρος της οθόνης έτσι ώστε να φαίνεται ευκολότερα. Οι μεγεθυντές οθόνης χρησιμοποιούνται κυρίως από άτομα με ελαττωμένη όραση.
(Screen reader) Αναγνώστης οθόνης
Ένα πρόγραμμα λογισμικού που διαβάζει και εκφωνεί τα περιεχόμενα της οθόνης στον χρήστη. Οι αναγνώστες οθόνης χρησιμοποιούνται κυρίως από τυφλούς. Οι αναγνώστες οθόνης μπορούν συνήθως να διαβάσουν μόνο κείμενα που αποτελούνται από τυπωμένους στην οθόνη χαρακτήρες, και όχι ζωγραφισμένες απεικονίσεις κειμένου.
Style sheets
Ένα φύλλο στυλ είναι μια συλλογή δηλώσεων που καθορίζουν την παρουσίαση ενός εγγράφου. Τα φύλλα στυλ μπορεί να προέρχονται από τρεις διαφορετικές πηγές: μπορεί να είναι γραμμένα από τους παροχείς περιεχομένου, δημιουργημένα από τους χρήστες ή ενσωματωμένα στους πράκτορες χρηστών. Στα CSS ([CSS2])]), η αλληλεπίδραση των φύλλων στυλ του παροχέα περιεχομένου, του χρήστη και του πράκτορα χρήστη ονομάζεται επικάλυψη.
(Presentation markup) Σήμανση μορφής είναι η σήμανση που επιτυγχάνει ένα στυλιστικό (παρά δομικό) εφφέ, όπως τα στοιχεία B ή Ι στην HTML. Σημειώστε ότι τα στοιχεία STRONG και EM δεν θεωρούνται σήμανση μορφής, επειδή μεταφέρουν πληροφορίες που είναι ανεξάρτητες από ένα συγκεκριμένο τυπογραφικό στυλ.
(Tabular information) Ταξινομημένες πληροφορίες
Όταν οι πίνακες χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν λογικές σχέσεις μεταξύ δεδομένων --κειμένου, αριθμών, εικόνων κ.λπ.--, αυτές οι πληροφορίες ονομάζονται «ταξινομημένες πληροφορίες» και οι πίνακες ονομάζονται «πίνακες δεδομένων». Οι σχέσεις που εκφράζονται σε έναν πίνακα μπορεί να αποδίδονται οπτικά (συνήθως σε ένα δισδιάστατο πλέγμα), ακουστικά (συνήθως πριν από κελιά με πληροφορίες κεφαλίδας) ή με άλλες μορφές.
(Until user agents…) Μέχρι οι πράκτορες χρηστών…
Στα περισσότερα από τα σημεία ελέγχου ζητείται από τους κατασκευαστές περιεχομένου να εξασφαλίσουν την προσβασιμότητα των σελίδων και των δικτυακών τους τόπων. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ανάγκες προσβασιμότητας που θα ικανοποιούνταν καλύτερα από πράκτορες χρηστών (συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών). Μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος εγγράφου, κάποιοι πράκτορες χρηστών και υποστηρικτικές τεχνολογίες δεν επιτρέπουν τον χειρισμό θεμάτων προσβασιμότητας στον βαθμό που απαιτούν οι χρήστες (π.χ. κάποιοι πράκτορες χρηστών μπορεί να μην επιτρέπουν στους χρήστες να απενεργοποιήσουν περιεχόμενο που αναβοσβήνει ή κάποιοι αναγνώστες οθόνης μπορεί να μην χειρίζονται πίνακες καλά). Σημεία ελέγχου που περιέχουν τη φράση «μέχρι οι πράκτορες χρηστών…» απαιτούν από τους κατασκευαστές περιεχομένου να παρέχουν επιπρόσθετη υποστήριξη προσβασιμότητας, μέχρι που οι περισσότεροι εύκολα διαθέσιμοι στο κοινό πράκτορες χρηστών να συμπεριλάβουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας.
Σημείωση. Ο δικτυακός τόπος W3C WAI (βλ. [WAI-UA-SUPPORT]) παρέχει πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη πρακτόρων χρηστών για χαρακτηριστικά προσβασιμότητας. Οι κατασκευαστές περιεχομένου ενθαρρύνονται να συμβουλεύονται αυτή τη σελίδα συχνά για πιο πρόσφατες πληροφορίες.
(User agent) Πράκτορας χρήστη
Λογισμικό για την πρόσβαση σε περιεχόμενο του Ιστού, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών φυλλομετρητών, φυλλομετρητών κειμένου, φωνητικών φυλλομετρητών, κινητών τηλεφώνων, προγραμμάτων αναπαραγωγής πολυμέσων, πρόσθετων λογισμικού και κάποιων υποστηρικτικών τεχνολογιών σε μορφή λογισμικού που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με φυλλομετρητές, όπως αναγνώστες οθόνης, μεγεθυντές οθόνης και λογισμικό αναγνώρισης φωνής.

Ευχαριστίες

Συν-Διευθυντές του Web Content guidelines Working Group:
Chuck Letourneau, Starling Access Services
Gregg Vanderheiden, Trace Research and Development
Επικοινωνία με την Ομάδα του W3C:
Judy Brewer και Daniel Dardailler
Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τους παρακάτω ανθρώπους για τον χρόνο τους και τα πολύτιμα σχόλιά τους κατά τη σύνταξη αυτών των οδηγιών:
Harvey Bingham, Kevin Carey, Chetz Colwell, Neal Ewers, Geoff Freed, Al Gilman, Larry Goldberg, Jon Gunderson, Eric Hansen, Phill Jenkins, Leonard Kasday, George Kerscher, Marja-Riitta Koivunen, Josh Krieger, Scott Luebking, William Loughborough, Murray Maloney, Charles McCathieNevile, MegaZone (Livingston Enterprises), Masafumi Nakane, Mark Novak, Charles Oppermann, Mike Paciello, David Pawson, Michael Pieper, Greg Rosmaita, Liam Quinn, Dave Raggett, T.V. Raman, Robert Savellis, Jutta Treviranus, Steve Tyler, Jaap van Lelieveld, και Jason White

Το αρχικό προσχέδιο αυτού του εγγράφου βασίζεται στις «Ενοποιημένες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα των Δικτυακών Τόπων» ("The Unified Web Site Accessibility guidelines" [UWSAG]) που συλλέχθηκαν από το Trace R & D Center του University of Wisconsin. Εκείνο το έγγραφο περιλαμβάνει έναν πρόσθετο κατάλογο συντακτών.

Αναφορές

Για την πιο πρόσφατη έκδοση των προδιαγραφών του W3C, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον κατάλογο των Τεχνικών Αναφορών του W3C.

[CSS1]
"CSS, level 1 Recommendation", B. Bos, H. Wium Lie, (επιμ.), 17 Δεκεμβρίου 1996, αναθεωρημένο 11 Ιανουαρίου 1999. Η Σύσταση για τα CSS1 βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/1999/REC-CSS1-19990111.
Η πιο πρόσφατη έκδοση των CSS1 είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/REC-CSS1.
[CSS2]
"CSS, level 2 Recommendation", B. Bos, H. Wium Lie, C. Lilley, and I. Jacobs, (επιμ.), 12 Μαΐου 1998. Η Σύσταση για τα CSS2 βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512.
Η πιο πρόσφατη έκδοση των CSS2 είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/REC-CSS2.
[DOM1]
"Document Object Model (DOM) Level 1 Specification", V. Apparao, S. Byrne, M. Champion, S. Isaacs, I. Jacobs, A. Le Hors, G. Nicol, J. Robie, R. Sutor, C. Wilson, and L. Wood, , (επιμ.), 1 Οκτωβρίου 1998. Η Σύσταση για το DOM Level 1 βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/1998/REC-DOM-Level-1-19981001.
Η πιο πρόσφατη έκδοση του DOM Level 1 είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/REC-DOM-Level-1
[HTML40]
"HTML 4.0 Recommendation", D. Raggett, A. Le Hors, and I. Jacobs, (επιμ.), 17 Δεκεμβρίου 1997, αναθεωρημένο 24 Απριλίου 1998. Η Σύσταση για την HTML 4.0 βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/1998/REC-html40-19980424.
Η πιο πρόσφατη έκδοση της HTML 4.0 είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/REC-html40.
[HTML32]
"HTML 3.2 Recommendation", D. Raggett, (επιμ.), 14 Ιανουαρίου 1997. Η πιο πρόσφατη έκδοση της HTML 3.2 είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/REC-html32.
[MATHML]
"Mathematical Markup Language", P. Ion and R. Miner, (επιμ.), 7 Απριλίου 1998. Η Σύσταση για την MathML 1.0 βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/1998/REC-MathML-19980407.
Η πιο πρόσφατη έκδοση της MathML 1.0 είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/REC-MathML.
[PNG]
"PNG (Portable Network Graphics) Specification", T. Boutell, (επιμ.), 1 Οκτωβρίου 1996. Η πιο πρόσφατη έκδοση των PNG 1.0 βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/REC-png.
[RDF]
"Resource Description Framework (RDF) Model and Syntax Specification", O. Lassila, R. Swick, , (επιμ.), 22 Φεβρουαρίου 1999. Η Σύσταση για το RDF βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/1999/REC-rdf-syntax-19990222.
Η πιο πρόσφατη έκδοση του RDF 1.0 είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax
[RFC2068]
"HTTP Version 1.1", R. Fielding, J. Gettys, J. Mogul, H. Frystyk Nielsen, and T. Berners-Lee, Ιανουάριος 1997.
[SMIL]
"Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL) 1.0 Specification", P. Hoschka, (επιμ.), 15 Ιουνίου 1998. Η Σύσταση για την SMIL 1.0 βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/1998/REC-smil-19980615
Η πιο πρόσφατη έκδοση της SMIL 1.0 είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/REC-smil
[TECHNIQUES]
"Τεχνικές για το Web Content Accessibility guidelines 1.0", W. Chisholm, G. Vanderheiden, I. Jacobs, (επιμ.). Αυτό το έγγραφο εξηγεί πώς να εφαρμόζονται τα σημεία ελέγχου που ορίζονται στις «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού 1.0». Το πιο πρόσφατο προσχέδιο για τις τεχνικές είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT-TECHS
[WAI-AUTOOLS]
"Authoring Tool Accessibility guidelines", J. Treviranus, J. Richards, I. Jacobs, C. McCathieNevile, (επιμ.). Το πιο πρόσφατο Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των οδηγιών για τον σχεδιασμό εργαλείων συγγραφής που υποστηρίζουν την προσβασιμότητα είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/WAI-AUTOOLS/
[WAI-UA-SUPPORT]
Αυτή η σελίδα τεκμηριώνει την υπάρχουσα υποστήριξη από πράκτορες χρηστών (συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών) κάποιων χαρακτηριστικών προσβασιμότητας που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.w3.org/WAI/Resources/WAI-UA-Support
[WAI-USERAGENT]
"User Agent Accessibility guidelines", J. Gunderson and I. Jacobs, (επιμ.). Το πιο πρόσφατο Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο αυτών των οδηγιών για ανάπτυξη πρακτόρων χρηστών που υποστηρίζουν την προσβασιμότητα είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/WAI-USERAGENT/
[WCAG-ICONS]
Πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια συμμόρφωσης με το παρόν έγγραφο και πώς αυτά χρησιμοποιούνται είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://www.w3.org/WAI/WCAG1-Conformance.html
[UWSAG]
"The Unified Web Site Accessibility guidelines", G. Vanderheiden, W. Chisholm, (επιμ.). Οι Ενοποιημένες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα των Δικτυακών Τόπων συλλέχθηκαν από το Trace R & D Center στο University of Wisconsin με χρηματοδότηση από το National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR),   U.S. Dept. of Education. Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.tracecenter.org/docs/html_guidelines/version8.htm
[XML]
"Extensible Markup Language (XML) 1.0.", T. Bray, J. Paoli, C.M. Sperberg-McQueen, (επιμ.), 10 Φεβρουαρίου 1998. Η Σύσταση για την XML 1.0 βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210.
Η πιο πρόσφατη έκδοση της XML 1.0 είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/REC-xml

Η παρούσα σελίδα συμμορφώνεται με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού 1.0 του W3C, επίπεδο Τριπλό-Α