ΛΙΝΑ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ, . Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα, Ελλάδα, σελίδες 110-123, 1 - 3 Νοεμβρίου 2006.

CITATIONS

  1. Ειρήνη Π. Λουρδή. Μεταδεδομένα Διαχείρισης Λαογραφικών Συλλογών. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2010.
  2. Σταματίνα Τσάφου, Ματίνα Πολίτη. Η Χρήση των Θησαυρών στις Οντολογίες. Πρακτικά 17ου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2008.
  3. Μαρία-Ειρήνη Π. Πολίτου. Πρότυπο Σύστημα Ολοκλήρωσης Σχημάτων με Υποστήριξη Οντολογιών για Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Αυτόνομων Κόμβων. Διπλωματική εργασία. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ, 2007.