Πανωραία Γαιτάνου, Μανόλης Γεργατσούλης. Διαχείριση οντολογιών: μελέτη και εμβάθυνση στα βασικά προβλήματα που την αφορούν και παρουσίαση υπαρχουσών βιβλιοθηκών οντολογιών. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.. Πάτρα 1-3 Νοεμβρίου 2006.

CITATIONS

  1. Chrystalla Neofytou. Semantic Web Tools for Categorization Greek Texts on the Internet: the MeDa13 standard and TeGO ontology. In Christos K. Georgiadis, Petros Kefalas, Demosthenes Stamatis (Eds.),  Local Proceedings of the Sixth Balkan Conference in Informatics, pp.132-139, Thessaloniki, Greece, September 19-21, 2013.
  2. Chrystalla Neofytou. World Wide Web in the service of schooling: Semantic Web as a solution for language teaching in Cypriot secondary education. Proceedings of the Doctoral Consortium at the European Conference on Technology Enhanced Learning 2013 co-located with the EC-TEL 2013 conference (EC-TEL 2013), pp. 71-78, Paphos, Cyprus,September 2013.
  3. Κωνστάντια Πελτέκη. Κωδικοποίηση πληροφοριακών τεκμηρίων από εργαλεία διαχείρισης γνώσης. Μεταπτυχιακή εργασία. Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας, 2007.