Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές


[J1]
  C. Papaodysseus, P. Rousopoulos, F. Giannopoulos, S. Zannos, D. Arabadjis, M. Panagopoulos, E. Kalfa, C. Blackwell, S. Tracy, "Identifying the writer of ancient inscriptions and Byzantine codices. A novel approach", Computer Vision and Image Understanding, Volume 121, Pages 57-73, April 2014 [Impact Factor: 1,54] Access paper
[J2]
  D. Arabadjis, F. Giannopoulos, C. Papaodysseus, S. Zannos, P. Rousopoulos, M. Panagopoulos, C. Blackwell, "New mathematical and algorithmic schemes for pattern classification with application to the identification of writers of important ancient documents", Pattern Recognition, Volume 46, Issue 8, Pages 2278-2296, 2013. [Impact Factor: 3,096] Access paper
[J3]
  C. Papaodysseus, D. Arabadjis, M. Exarchos, P. Rousopoulos, S. Zannos, M. Panagopoulos, L. Papazoglou-Manioudaki, "Efficient solution to the 3D problem of automatic wall paintings reassembly", Computers and Mathematics with Applications, Volume 64, Issue 8, Pages 2712-2734, 2012 [Impact Factor: 1,69] Access paper
[J4]
  Dimitris Arabadjis, Panayiotis Rousopoulos, Constantin Papaodysseus, Michalis Exarhos, Michail Panagopoulos, Member IEEE, and Lena Papazoglou-Manioudaki, "Optimization in Differentiable Manifolds in Order to Determine the Method of Construction of Prehistoric Wall-Paintings", IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Volume 33, Issue 11, Page(s): 2229-2244, November, 2011 [Impact Factor: 4,378 (ISI Web of Knowledge)] Access paper
[J5]
  P. Rousopoulos, C. Papaodysseus, D.Arabadjis, M. Exarhos, M. Panagopoulos, “Reconstruction of c.1650 B.C. Fragmented Wall Paintings by Exploitation of the Thematic Content”, International Journal of Imaging, 5- (11), pp. 1-7, 2011 Access paper
[J6]
  Roussopoulos P., Papaodysseus C., Arabadjis D., Exarhos M., and Panagopoulos M., “Image and pattern analysis for the determination of the method of drawing celebrated thera wall-paintings circa 1650 B.C.” ACM, Journal on Computing and Cultural Heritage, Vol. 3, Issue 2, p.p. 1-21,Sep. 2010 Access paper
[J7]
  D. Arabadjis, C. Papaodysseus, P. Rousopoulos, M. Panagopoulos “On The Mathematical Formulation Of The Problem Of Reassembling Fragmented Objects: Two New Theorems”, Journal of Applied Mathematics and Computing (Springer), Volume 34, Numbers 1-2, 81-100, 2010 Access paper
[J8]
  M. Panagopoulos, C. Papaodysseus, P. Roussopoulos, D. Dafi, S. Tracy “Automatic writer identification of ancient Greek inscriptions” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Volume 31, Issue 8, Page(s): 1404-1414, August, 2009 [Impact Factor: 4,378 (ISI Web of Knowledge)] Access paper
[J9]
  Arabadjis D, Rousopoulos P, Papaodysseus C, Panagopoulos M, Loumou P, Theodoropoulos G, “A General Methodology for the Determination of 2D Bodies Elastic Deformation Invariants. Application to the Automatic Identification of Parasites”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Volume 32, Issue 5, Page(s): 799-814, May, 2009 [Impact Factor: 4,378 (ISI Web of Knowledge)] Access paper
[J10]
  C. Papaodysseus, M. Exarhos, M. Panagopoulos, P. Roussopoulos, C. Triantafillou, Th. Panagopoulos “Image and Pattern Analysis for 1650 B.C.Wall Paintings Study And Reconstruction”, IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics, Part A: Systems and Humans, Volume: 38, Issue: 4, July 2008 [Impact Factor: 2,03 (ISI Web of Knowledge)] Access paper
[J11]
  C. Papaodysseus., M. Panagopoulos, P. Rousopoulos, G. Galanopoulos & C. Doumas “Geometric templates used in the Akrotiri (Thera) wall-paintings” Antiquity, Volume 82, Number 316, Page 401-408, 2008 [Impact Factor: 1,065 (ISI Web of Knowledge)] Access paper
[J12]
  St. Tracy, C. Papaodysseus, P. Rousopoulos, M. Panagopoulos, D. Fragoulis, D.Dafi, Th. Panagopoulos. “Identifying Hands on Ancient Athenian Inscriptions: First Steps towards a Digital Approach”. Archaeometry Vol. 49 Issue 4 Page 749 November 2007 [Impact Factor: 1,355 (ISI Web of Knowledge)] Access paper
[J13]
  C. Papaodysseus, D. K. Fragoulis, M. Panagopoulos, T. Panagopoulos, P. Rousopoulos, M. Exarhos, and A. Skembris “Determination of the Method of Construction of 1650 B.C. Wall Paintings”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 28, NO. 9, September 2006 [Impact Factor: 4,378 (ISI Web of Knowledge)] Access paper
[J14]
  D. Fragoulis., A. Skembris., C. Papaodysseus., P. Rousopoulos. , Th. Panagopoulos., M. Panagopoulos., C. Triantafyllou. , A. Vlachopoulos And C. Doumas “Origins and Application of Geometry in the Thera Prehistoric Civilization Ca. 1650 BC”, Centaurus 2005: VOL. 47: PP. 316–340 Access paper
[J15]
  D. Fragoulis, M. Exarhos., C. Papaodysseus., A. Skembris, P. Roussopoulos, M. Panagopoulos, G. Roussopoulos, Th. Panagopoulos, “A General Methodology for Timbre Determination and Identification with Application to Sax – Flute”, WSEAS Transactions on Acoustics and Music, Issue 1, Vol.2, ISSN: 1109-9577, pp. 38-42, January 2005

Ανακοινώσεις


[C1]
  Michail Panagopoulos and Constantine Kotropoulos, "Image tagging using tensor decomposition", International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2015), Corfu, Greece, July 6-8, 2015.
[C2]
  Michail Panagopoulos, Dimitris Arabadjis, Panayiotis Rousopoulos, Michalis Exarhos, Constantin Papaodysseus, "Identifying patterns on prehistoric wall paintings: A new curve fitting approach", 43rd Conference in Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Sienna, Italy, 2015.
[C3]
  M. Panagopoulos, P. Rousopoulos, D. Arabadjis, M. Exarhos, and C. Papaodysseus, "Methods and Algorithms for the Automatic Identification of Writer of Ancient Documents", in Proceedings of the 1st Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Greek Chapter (CAA-GR), Rethymno, Crete, 2014.
[C4]
  D. Arabadjis, C. Papaodysseus, S. Zannos, F. Giannopoulos, E. Kalfa, P. Rousopoulos, M. Panagopoulos, C. Blackwell, "A new approach for the identification of writers of important ancient documents", IEEE Proceedings of DSP 2013, Santorini, 2013 Access paper
[C5]
  P. Rousopoulos, M. Panagopoulos, C. Papaodysseus, F. Panopoulou, D. Arabdjis, S. Tracy, F. Giannopoulos, S. Zannos, “A New Approach For Ancient Inscriptions’ Writer Identification”, IEEE Proceedings of DSP 2011, Corfu, 2011 Access paper
[C6]
  Constantin Papaodysseus, Panayiotis Rousopoulos, Dimitris Arabadjis, Fivi Panopoulou , Michalis Panagopoulos, "Handwriting Automatic Classification: Application to Ancient Greek Inscriptions", IEEE 2010 International Conference on Autonomous and Intelligent Systems, AIS 2010 Access paper
[C7]
  M. Panagopoulos, P. Roussopoulos, D. Arabadjis, C. Papaodysseus, “Ιnformation system for graphological identification”, IEEE Society Proceedings of Panhellenic Conference on Informatics, Corfu 2009 Access paper
[C8]
  Panayiotis Rousopoulos, Dimitris Arabadjis, Michalis Panagopoulos, Constantin Papaodysseus, Elena Papazoglou, "Determination of the Method of Drawing of Prehistoric Wall-Paintings via Original Methods of Pattern Recognition and Image Analysis", IEEE International Conference on Image Processing 2009, Cairo, Egypt Access paper
[C9]
  M. Panagopoulos, P. Roussopoulos, C. Papaodysseus, D. Arabadjis, G. Galanopoulos and St. Tracy «An information system for graphological identification of writers of ancient Greek inscriptions», 5ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας, Αθήνα, Οκτώβριος 2008
[C10]
  D. Arabadjis, P. Rousopoulos, C. Papaodysseus, M. Panagopoulos, P. Loumou, G. Theodoropoulos, "Determination of the Mechanoelastic Properties of Parasites via Analysis of their Microscopic Images", IEEE International Conference on Bioinformatics and Bioengineering, Athens, October 2008 Access paper
[C11]
  C. Papaodysseus, D. Arabadjis, M. Panagopoulos, P. Rousopoulos, M. Exarhos and E. Papazoglou, "Automated Reconstruction of Fragmented Objects Using Their 3D Representation - Application to Important Archaeological Finds", ΙΕΕΕ 9th International Conference on Signal Processing (ICSP’08), Beijing, October 2008 Access paper
[C12]
  Κ. Παπαοδυσσεύς, Π. Ρουσόπουλος, Μ. Παναγόπουλος, Γ. Γαλανόπουλος, Δ. Φραγκούλης, Θ. Παναγόπουλος, Κ. Τριανταφύλλου «Εφαρμογή Προηγμένων Μεθόδων Επεξεργασίας Εικόνας, Αναγνώρισης Προτύπων και Πληροφορικής σε Αρχαιολογικά Ευρήματα», Ημερίδα ‘Οι Νέες Τεχνολογίες στα Μουσεία’ Ελληνική Ομοσπονδία Σωματείων Φίλων των Μουσείων, Αθήνα, Ιούνιος 2007
[C13]
  Κ. Παπαοδυσσεύς, Μ. Παναγόπουλος, Π. Ρουσόπουλος, «Ανάπτυξη Μεθόδων Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνων και Αναγνώρισης Προτύπων και Εφαρμογής τους σε Αρχαιολογικά Ευρήματα», Ημερίδα ‘Οι Νέες Τεχνολογίες στις Αρχαιογνωστικές Επιστήμες’, Ρόδος, Οκτώβριος 2006
[C14]
  Κ. Παπαοδυσσεύς, Αθ. Παναγόπουλος, Γ. Ρουσόπουλος, Δ. Φραγκούλης, Μ. Παναγόπουλος, Α. Σκέμπρης, Π. Ρουσόπουλος, Γ. Γαλανόπουλος «Προηγμένα Γεωμετρικά Πρότυπα στις Τοιχογραφίες του Προϊστορικού Οικισμού Ακρωτηρίου Σαντορίνης», 2ο Διεθνές Συνέδριο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας ΤΕΕ, Οκτώβριος 2005