Σύμπλευση του SuperCollider 1 και του emacs 2.

C-c C-o Let's start M-x sclang-start  
  Close SuperCollider M-x sclang-stop  
C-c C-c evaluate line    
C-s-p sclang-execute-previous-snippet x: current s:Alt
C-h m get the help for sclang mode    
C-c C-n auto-complete    
C-c : find definitions (help)    
C-M-x evaluate region   inside ()
C-c C-s kill all    
C-c < clear post buffer    
C-c C-a open attachment    
C-c C-l recompile class library    
blog comments powered by Disqus