Στο org-mode1 με τη βοήθεια της βιβλιοθήκης babel2 μπορείς να εκτελέσεις κώδικα απο άλλες γλώσσες μέσα σε ένα αρχείο orgmode. Έτσι σαν ανθρωπότητα μπορούμε να έχουμε αλλη μια ευκαιρία για να χτίσουμε το Πύργο της Βαβέλ3. Για να γίνει αυτό πρέπει οι κατασκευαστές να μιλάνε και την γλώσσα του SuperCollider4. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής και πρέπει να δρομολογηθεί.

Δοκιμή με python

Για την επίτευξη του παραπάνου σκοπού θα γίνει πρώτα δοκιμή του Babel με την γλώσσα python5.

Βήματα:

  1. Include the following to your init.el file
;;configure your emacs org-mode to use python
(org-babel-do-load-languages
 'org-babel-load-languages
 '((python . t)))
  1. Γράφουμε τον κώδικα μέσα στο orgmode αρχείο
#+BEGIN_SRC python
def foo(x):
  if x>0:
    return x+1

  else:
    return x-1

return foo(5)
#+END_SRC

#+RESULTS:
: 6
  1. C-c C-c μέσα στο code block εκτελεί τον κώδικα.

Ανάπτυξη κώδικα για υποστήριξη ου SuperCollider

blog comments powered by Disqus