Η ανάπτυξη του GEA (Graphics Engine for Artists) γίνεται στα πλαίσια της εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής θέμα: Ετερογενές Σύστημα δημιουργίας Γραφικών σε πραγματικό Χρόνο με Χρήση Δυναμικής Αλγοριθμικής Παρτιτούρας.

(translation in English): Heterogeneous System for Live Visuals with the use Dynamic Algorithmic Score.

The main concept of this research is how you can make visuals in real-time with the sense of rhythm. Play visual by creating them with on-the-fly programming is a multidisciplinary concept

  • Motive
  • Scientific field
  • Problematic

Critical review of research

Experiments

  • Streams
  • Patterns
cd ~/.emacs.d
git clone https://github.com/renard/o-blog.git

And add following to your ~/.emacs.d/init.el file:

(add-to-list 'load-path "~/.emacs.d/o-blog")
(require 'o-blog)