Μέχρι στιγμής η διαχείρηση του χρόνου γίνεται χρησιμοποιόντας τα function του openFrameworks.

if of.getFrameNum()%15==0 then
   of.setColor(255,255,255,250)
   of.rect(220,220,200,200)
end

Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Lua και τις συναρτήσεις που λαμβάνουν το ρολοί του συστήματος

of.rect(os.date("*t",os.time()).sec*10,20,200,200)
of.rect(os.clock()*400.0,20,200,200)

Η διαχείριση του χρόνου στη Lua:

  1. Lumen : https://github.com/xopxe/Lumen
  2. LuaAV : Δοκιμές πάνω στη χρήση του κώδικα που χρησιμοποιεί η LuaAV. Προσθήκη toy path απο τον κώδικα της LuaAV.
  3. Lua API/Script/SetTimer http://www.crydev.net/wiki/index.php/Lua_API/Script/SetTimer

Διάφορα άλλα:

Posted on .
blog comments powered by Disqus