Ο Κύριλλος 1 είναι γλώσσα προγραμματισμού για γρήγορη προτυποποίηση γραφικών και δημιουργία γραφικών σε πραγματικό χρόνο. Η ανάπτυξη έχει γίνει στο openFrameworks2, χρησιμοποιόντας την βιβλιοθήκη ofxGLEditor 3 μέσω της οποίας δημιουργείται ένα περιβάλλον παρόμoιo του Fluxus 4.

Posted on .
blog comments powered by Disqus