Ο επίσημος ιστότοπος είναι http://worp.zevv.nl/ και ο κώδικας βρίσκεται στο github 1. To Worp (βολή στα Γερμανικά) είναι γραμμένο σε γλώσσα προγραμματισμού LuaJIT 2.

Εγκατασταση

  1. M-x dired
  2. M-x make-directory (Δημιουργία φακέλου με όνομα worp)
  3. =M-x shell-command git clone git@github.com:zevv/worp.git
  4. Αντίστοιχη διαδικασία για την εγκατάσταση της LuaJIT.
  5. M-x shell & ls & cd luaJIT/ & make
  6. Κάτι λείπει!
Posted on .
blog comments powered by Disqus