Το Overtone 1 είναι ένα περιβάλλον ανοιχτού κώδικα σχεδιασμένο με τρόπο τέτοιο που να βοήθαει στην εξερεύνηση νεων μουσικών ιδεών στη μουσική σύνθεση, στο προγραμματισμό σε πραγματικό χρόνο και στον αυτεσχεδιασμό. Συνδιάζει την ηχητική μηχανή (audio του) engine SuperCollider 2 και την δυναμική γλώσσα προγραμματισμού Clojure 3.

Setup

Evaluate Overtone

with command line

 • M-x shell (better in Terminal)
 • cd Tools/overtone/myExamples/tutorial/
 • lein repl
 • (use 'overtone.live)

from external file

from https://github.com/overtone/overtone/wiki/Overtone-in-Emacs

 • M-x shell (better in Terminal or in a differnt window)
 • cd Tools/overtone/myExamples/tutorial/
 • lein repl

user=> REPL started; server listening on localhost port 53349

 • Create new file with Emacs
 • M-x nrepl
 • Host:localhost
 • Port: enter the nREPL port number, from above.

Visual with Overtone

from /Users/ari/Tools/overtone/docs/roadmap.md

Visualization and Dynamic Interface Generation

It would be very cool if voices, fx and generators could register various named knobs, triggers and observable sequences that could be used to interact and visualize live-coded musical systems.

Custom image processing:

clojure-jna to interface: http://github.com/Chouser/clojure-jna/tree/master

Posted on .
blog comments powered by Disqus