Η Javascript είναι ερμηνευτική1 γλώσσα προγραμματισμού. Χρησιμοποιείται για δημιουργία εφαρμογών στα προγράμματα περιήγησης στο Web (firefox, chrome κ.α) παρέχοντας τη δυνατότητα διάδρασης με τον χρήστη, έλεγχο του περιηγητή και ασύγχρονη επικοινωνία.

Για μεγαλύτερο ενδιαφέρον και δυνατότητες στην εκμαθηση της γλώσσας θα χρησιμοποιήσουμε την βιβλιοθήκη three.js 2 η οποία κάνει τη χρήση της WebGL 3 εύκολη.

Παραδείγματα

Αρχίζουμε με τη δημιουργία μιας σκηνής. Κώδικας:

<html>
  <head>
      <title>My first Three.js app</title>
      <style>canvas { width: 100%; height: 100% }</style>
  </head>
  <body>
      <script src="https://rawgithub.com/mrdoob/three.js/master/build/three.js">
      </script>
      <script>
        // Our Javascript will go here.
        var scene = new THREE.Scene();
        var camera = new THREE.PerspectiveCamera( 75, window.innerWidth / window.innerHeight, 0.1, 1000 );
        var renderer = new THREE.WebGLRenderer();
        renderer.setSize( window.innerWidth, window.innerHeight );
        document.body.appendChild( renderer.domElement );

        var geometry = new THREE.CubeGeometry(1,1,1);
        var material = new THREE.MeshBasicMaterial( { color: 0x00ff00 } );
        var cube = new THREE.Mesh( geometry, material );
        scene.add( cube );

        camera.position.z = 5;

        function render() {
         requestAnimationFrame(render);
         renderer.render(scene, camera);
         cube.rotation.x += 0.01;
         cube.rotation.y += 0.05;

        }

        render();

      </script>
   </body>
</html>

Αποτέλεσμα

Learning Javascript

Διάφοροι ιστότοποι

blog comments powered by Disqus