Το quil 1 αποτελέι ένα εργαλείο που συνδιάζει την εφραμογή (API) της Processing 2(Reas & Fry 2007) και τη δυναμική γλώσσα προγραμματισμού Clojure 3, χρησιμοποιόντας το REPL 4 (Read–eval–print loop) που είναι ένα απλό, διαδραστικό προγραμματιστικό περιβάλλον. Η χρήση της γλώσσας Clojure, προσδίδει μια πληθώρα χαρακτηριστικών χρήσιμων για την πρακτική του προγραμματισμού γραφικών σε πραγματικό χρόνο (Halloway 2008:8).

Αναλυτικότερα το Quil δίνει τη δυνατότητα

  • δημιουργίας νέων μεθόδων και εκτέλεση αυτών,
  • παράλληλη εκτέλεση πολλών scripts

Create new project

Steps to run Quil

  • M-x shell
  • cd ~/Tools/Quil/myExamples/quil-workflow/
  • lein deps
  • lein repl
  • (use 'quil-workflow.core)

Edit dynamic.clj file, save it and

  • (use :reload 'quil-workflow.dynamic)
  • Make Emacs transparent

(set-frame-parameter (selected-frame) 'alpha '(100 50)) (add-to-list 'default-frame-alist '(alpha 100 50))

Posted on .
blog comments powered by Disqus