Χρήση των addons

 • ofxOsc
 • ofxVectorMath

και του παρακάτω κώδικα ως επιφάνεια διεπαφής:

//: testing for ARISEARCH 140206

// REQUIRED CLASSES
// 1. MakeResponders
// 2. SendAmpFreq
// 3. OF

BACKGROUND
----------
OF.background(0,0,0,20);    //OF.rgb("background",R,G,B,A);
OF.background(0);        //OF.rgb("background",R,G,B,A);
OF.rgb("background",0,0,0,5);  //OF.rgb("background",R,G,B,A);
OF.rect(100,100,200,200)    //x,y,width,height

-----------------
MACHINE LISTENING
-----------------

RESPONDERS
----------
r = MakeResponders.new;
r.all;
r.removeResponders;

AMP-FREQ
--------
a = SendAmpFreq.new;
a.start;
OF.rgb("sound",255,255,255,20);             //   OF.rgb("sound",r,g,b,a)
a.stop;
a.impulseRate(0.5);
OF.interactWithSound("activate",0) //CHANGE 0 TO 1 TO ACTIVATE AGAIN

PARTICLE
--------
OF.rgb("background",0,0,0,10);             //OF.rgb("background",R,G,B,A);
OF.particle("activate", 1);                   //   0:DEACTIVATE, 1: ACTIVATE

OF.particle("add", xPos, yPos, xSpeed, ySpeed);
OF.particle("dotColor",255,255,255,225);        //   RGBA
(
{
    inf.do{|i|
        OF.particle("add", rrand(0,60).asInteger,rrand(0,60).asInteger,rrand(0,60).asInteger,rrand(0,60).asInteger);
        0.05.wait;
    }
}.fork
)
OF.particle("add", 10,10, 0.5, 0.5);
OF.particle("forceRadius", 100);                //   RANGE: 0 -> 700
OF.particle("particleNeighborhood", 25);            //   RANGE: 1 -> 25
OF.particle("iPodPush", 0);                   //   0:DON'T PUSH, 1: PUSH (AT THE CENTER)

OF.particle("dotColor",255,255,255);      //   RGB
OF.particle("conColor",255,0,0,10);               //   RGB

OF.particle("bounce", 100, 100, 800, 1500);
OF.particle("bounce", 0, 0, 1280, 900);

OF.particle("pushParticles", 1);                    //   0:DON'T PUSH, 1: PUSH
OF.particle("push", 100,400);                  //   0:DON'T PUSH, 1: PUSH (AT THE CENTER)

CUTMOTION
---------
OF.img(imageID, xPos, yPos, width, height);
OF.img(imageID, xPos, yPos, width, height, rotX,rotY,rotZ);
OF.img(imageID, xPos, yPos, width, height, translateX, translateY, translateZ, rotX,rotY,rotZ);
OF.img(image
    ID,
    xPos, yPos,
    width, height,
    translateX, translateY, translateZ,
    scaleX, scaleY, scaleZ,
    rotX,rotY,rotZ);
//:
//rotate
(
{
    inf.do{|i|
        OF.img(rrand(0,60).asInteger,0, 0, 400, 400, 400, 200, 0, 0, i, i);
        i.postln;
        0.05.wait;
    }
}.fork
)
//random position
(
{
    inf.do{|i|
        OF.img(rrand(0,90).asInteger,rrand(0,900).asInteger,rrand(0,900).asInteger,rrand(0,360).asInteger,rrand(0,460).asInteger);
        i.postln;
        0.05.wait;
    }
}.fork
)

FEEDBACK
--------
OF.feedback("activate", 1);
OF.feedback("speedXY", 0.5,0);

EFFECTS
=======
OF.effect("destruct","activate",0)
OF.effect("destruct","case",3) // 2: the best 0,1,2,3
OF.effect("destruct","phrase1") // 2: the best 0,1,2,3

OF.effect("noiseEffect", 0);  // with z0re is clearing the background
OF.effect("mirror", 0);
OF.effect("mirror", "case", 1);
OF.effect("tree");

Ο κώδικα που χρησιμοποιούσα για τα live performances βρίσκεται

blog comments powered by Disqus