Το συντακτικό μπορούμε να το διαβάσουμε απο το πρότυπο LuaWrapper.h. Σε γενικές γραμμές χρησιμοποιούμε το πρόθεμα of και του στέλνουμε μήνυμα με το σύμβολο .. Παράδειγμα, αντί ofBackground(0) γράφουμε of.background(0)=.

Για να εισάγουμε ενα καινούργιο περιτύλιγμα σε μια function του openFrameworks εισάγουμε κώδικα μέσα στο module όπως τον κώδικα που φαίνεται στο παράδειγμα παρακάτω:

Note from danomatika (https://github.com/danomatika/ofxLua/issues/12)

Also, it's very important to note the colon : with app:getAmp(). The colon is used when calling a member function on a class instance while the period . is used when accessing a property (app.amp) or calling a global function in a module (gea.getApp(), where "gea" is the module name). Coming from C++, that still trips me up now and then.

/*
 * Copyright (c) 2011,2012 Dan Wilcox <danomatika@gmail.com>
 *
 * BSD Simplified License.
 * For information on usage and redistribution, and for a DISCLAIMER OF ALL
 * WARRANTIES, see the file, "LICENSE.txt," in this distribution.
 *
 * See https://github.com/danomatika/ofxLua for documentation
 *
 */
#pragma once

#include "ofMain.h"
#include "ofxOscLua.h"
#include "ofxLua.h"

class ofWrapper {

  public:

    /// static function called when binding
    static void bind(ofxLua& lua) {

      using namespace luabind;

      /// example OpenFrameworks api wrapper
      ///
      /// note: this is not the *entire* api
      ///
      module(lua, "of")
      [

       // Aris Bezas 11:53 AM May 23, 2013
      def("backgroundAuto", (void(*)(bool)) &ofSetBackgroundAuto),

       class_<ofxOscLua>("osc")
       .def(constructor<>())
       .def("setup", (void(ofxOscLua::*)()) &ofxOscLua::setup)
       .def("update", (void(ofxOscLua::*)()) &ofxOscLua::update)
       .def("resp", (void(ofxOscLua::*)(string)) &ofxOscLua::resp)
       .def("var", (float(ofxOscLua::*)(string)) &ofxOscLua::var),

       // Activate this if you want to use Midi
//       class_<ofxMidiLua>("midi")
//        .def(constructor<>())
//        .def("setup", (void(ofxMidiLua::*)()) &ofxMidiLua::setup)
//        .def("update", (void(ofxMidiLua::*)()) &ofxMidiLua::update)
//        .def("init", (void(ofxMidiLua::*)(int, float)) &ofxMidiLua::init)        ///////////////////////////////
        /// \section Graphics

        /// openGL wrappers
        def("pushMatrix", &ofPushMatrix),
        def("popMatrix", &ofPopMatrix),
        def("translate", (void(*)(float,float,float)) &ofTranslate),
        def("scale", &ofScale),
        def("rotate", (void(*)(float,float,float,float)) &ofRotate),
        def("rotateX", &ofRotateX),
        def("rotateY", &ofRotateY),
        def("rotateZ", &ofRotateZ),
        def("rotate", (void(*)(float)) &ofRotate),

        /// drawing modes
        def("setCircleResolution", &ofSetCircleResolution),
        def("setCurveResolution", &ofSetCurveResolution),

        /// drawing options
        def("noFill", &ofNoFill),
        def("fill", &ofFill),
        def("setLineWidth", &ofSetLineWidth),

        /// color options
        def("setColor", (void(*)(int)) &ofSetColor),
        def("setColor", (void(*)(int,int,int)) &ofSetColor),
        def("setColor", (void(*)(int,int,int,int)) &ofSetColor),
        def("setHexColor", (void(*)(int)) &ofSetHexColor),

        /// blending
        //def("enableBlendMode", &ofEnableBlendMode),
        //def("disableBlendMode", &ofDisableBlendMode),

        /// transparency
        def("enableAlphaBlending", &ofEnableAlphaBlending),
        def("disableAlphaBlending", &ofDisableAlphaBlending),

        /// smooth
        def("enableSmoothing", &ofEnableSmoothing),
        def("disableSmoothing", &ofDisableSmoothing),

        /// drawing style
        def("setPolyMode", &ofSetPolyMode),

        /// background
        def("background",  (void(*)(int)) &background),
        def("background",  (void(*)(int,int)) &ofBackground),
        def("background",  (void(*)(int,int,int)) &background),
        def("background",  (void(*)(int,int,int,int)) &ofBackground),
        def("clear",    (void(*)(float,float,float,float)) &ofClear),
        def("clearAlpha",  &ofClearAlpha),

        /// geometry
        def("line",   (void(*)(float,float,float,float)) &ofLine),
        def("rect",   (void(*)(float,float,float,float)) &ofRect),
        def("triangle", (void(*)(float,float,float,float,float,float)) &ofTriangle),
        def("circle",  (void(*)(float,float,float)) &ofCircle),
        def("ellipse", (void(*)(float,float,float,float)) &ofEllipse),
        def("curve",  (void(*)(float,float,float,float,float,float,float,float)) &ofCurve),
        def("bezier",  (void(*)(float,float,float,float,float,float,float,float)) &ofBezier),

        /// polygons
        def("beginShape", &ofBeginShape),
        def("vertex",  (void(*)(float,float)) &ofVertex),
        def("curveVertex", (void(*)(float,float)) &ofCurveVertex),
        def("bezierVertex", (void(*)(float,float,float,float,float,float)) &ofBezierVertex),
        def("endShape", &ofEndShape),
        def("nextContour", &ofNextContour),

        /// bitmapped text
        def("drawBitmapString", (void(*)(string,float,float)) &ofDrawBitmapString),

        ///////////////////////////////
        /// \section PolyLine

        class_<ofPolyline>("polyline")
          .def(constructor<>())
          .enum_("windingMode")
          [
            value("WINDING_ODD", OF_POLY_WINDING_ODD),
            value("WINDING_NONZERO", OF_POLY_WINDING_NONZERO),
            value("WINDING_POSITIVE", OF_POLY_WINDING_POSITIVE),
            value("WINDING_NEGATIVE", OF_POLY_WINDING_NEGATIVE),
            value("WINDING_ABS_GEQ_TWO", OF_POLY_WINDING_ABS_GEQ_TWO)
          ],

        ///////////////////////////////
        /// \section Rectangle

        class_<ofRectangle>("rectangle")
          .def(constructor<>())
          .def(constructor<const ofRectangle&>())
          .def(constructor<float,float,float,float>())
          .def("set", (void(ofRectangle::*)(float,float,float,float)) &ofRectangle::set)
          .def("set", (void(ofRectangle::*)(const ofRectangle&)) &ofRectangle::set)
          .def("setFromCenter", (void(ofRectangle::*)(float,float,float,float)) &ofRectangle::setFromCenter)
          //.def("inside", (void(ofRectangle::*)(float,float)) &ofRectangle::inside)
          .property("x", &ofRectangle::getX, &ofRectangle::setX)
          .property("y", &ofRectangle::getY, &ofRectangle::setY)
          .def_readonly("width", &ofRectangle::width)
          .def_readonly("height", &ofRectangle::height),

        ///////////////////////////////
        /// \section Color

        class_<ofColor>("color")
          .def(constructor<>())
          .def(constructor<float,float,float,float>())
          .def(constructor<float,float,float>())
          .def(constructor<float,float>())
          .def(constructor<float>())
          .def("set", (void(ofColor::*)(float,float,float,float)) &ofColor::set)
          //.def("set", (void(ofColor::*)(float,float,float)) &ofColor::set3)
          .def("set", (void(ofColor::*)(float,float)) &ofColor::set)
          //.def("set", (void(Color::*)(float)) &ofColor::set1)
          .def("setHex", &ofColor::setHex)
          .def("getHex", &ofColor::getHex)
          .def("getHue", &ofColor::getHue)
          .def("getSaturation", &ofColor::getSaturation)
          .def("getBrightness", &ofColor::getBrightness)
          .def("getLightness", &ofColor::getLightness)
          .def("setHue", &ofColor::setHue)
          .def("setSaturation", &ofColor::setSaturation)
          .def("setBrightness", &ofColor::setBrightness),

        ///////////////////////////////
        /// \section Pixels

        class_<ofPixels>("pixels")
          .def(constructor<>())
          .def("allocate", (void(ofPixels::*)(int,int,int)) &ofPixels::allocate)
          .def("allocate", (void(ofPixels::*)(int,int,ofPixelFormat)) &ofPixels::allocate)
          .def("allocate", (void(ofPixels::*)(int,int,ofImageType)) &ofPixels::allocate)
          .def("set", (void(ofPixels::*)(unsigned char)) &ofPixels::set)
          .def("set", (void(ofPixels::*)(int,unsigned char)) &ofPixels::set)
          .def("swapRgb", &ofPixels::swapRgb)
          .def("clear", &ofPixels::clear)
          .def("getColor", &ofPixels::getColor)
          .def("setColor", &ofPixels::setColor)
          .def("getPixelIndex", &ofPixels::getPixelIndex)
          .def("getPixel", &getPixel)
          .def("setPixel", &setPixel)
          .def("isAllocated", &ofPixels::isAllocated)
          .def("getWidth", &ofPixels::getWidth)
          .def("getHeight", &ofPixels::getHeight)
          .def("getImageType", &ofPixels::getImageType)
          .def("size", &ofPixels::size)
          .enum_("format")
          [
            value("MONO", OF_PIXELS_MONO),
            value("RGB", OF_PIXELS_RGB),
            value("RGBA", OF_PIXELS_RGBA),
            value("BGRA", OF_PIXELS_BGRA),
            value("RGB565", OF_PIXELS_RGB565)
          ],

        ///////////////////////////////
        /// \section Image

        class_<ofImage>("image")
          .def(constructor<>())
          .def(constructor<const string&>())
          .def("allocate", &ofImage::allocate)
          .def("clear", &ofImage::clear)
          .def("loadImage", (bool(ofImage::*)(string)) &ofImage::loadImage)
          .def("getPixels", &ofImage::getPixelsRef)
          .def("setImageType", &ofImage::setImageType)
          .def("getColor", &ofImage::getColor)
          .def("setColor", &ofImage::setColor)
          .def("resize", &ofImage::resize)
          .def("update", &ofImage::update)
          .def("draw", (void(ofImage::*)(float,float)) &ofImage::draw)
          .def("draw", (void(ofImage::*)(float,float,float,float)) &ofImage::draw)
          .def("getHeight", &ofImage::getHeight)
          .def("getWidth", &ofImage::getWidth)
          .def("allocated", &ofImage::bAllocated)
          .def_readonly("width", &ofImage::width)
          .def_readonly("height", &ofImage::height)
          .def_readonly("bpp", &ofImage::bpp)
          .enum_("imageType")
          [
            value("GRAYSCALE", OF_IMAGE_GRAYSCALE),
            value("COLOR", OF_IMAGE_COLOR),
            value("COLOR_ALPHA", OF_IMAGE_COLOR_ALPHA),
            value("UNDEFINED", OF_IMAGE_UNDEFINED)
          ],

        ///////////////////////////////
        /// \section Font

        class_<ofTrueTypeFont>("font")
          .def(constructor<>())
          .def("loadFont", &loadFont2)
          .def("loadFont", &loadFont4)
          .def("loadFont", (void(ofTrueTypeFont::*)(string,int,bool,bool,bool,float)) &ofTrueTypeFont::loadFont)
          .def("isLoaded", &ofTrueTypeFont::isLoaded)
          .def("getLineHeight", &ofTrueTypeFont::getLineHeight)
          .def("setLineHeight", &ofTrueTypeFont::setLineHeight)
          .def("getLetterSpacing", &ofTrueTypeFont::getLetterSpacing)
          .def("setLetterSpacing", &ofTrueTypeFont::setLetterSpacing)
          .def("getSpaceSize", &ofTrueTypeFont::getSpaceSize)
          .def("setSpaceSize", &ofTrueTypeFont::setSpaceSize)
          .def("stringWidth", &ofTrueTypeFont::stringWidth)
          .def("stringHeight", &ofTrueTypeFont::stringHeight)
          .def("getStringBoundingBox", &ofTrueTypeFont::getStringBoundingBox)
          .def("drawString", &ofTrueTypeFont::drawString)
          .def("drawStringAsShapes", &ofTrueTypeFont::drawStringAsShapes),

        ///////////////////////////////
        /// \section Math

        def("random", (float(*)(float)) &ofRandom),
        def("random", (float(*)(float,float)) &ofRandom),

        ///////////////////////////////
        /// \section App

        /// input properties
        def("mouseX", &getMouseX),
        def("mouseY", &getMouseY),

        /// exit
        def("exit", (void(*)(void)) &ofExit),
        def("exit", (void(*)(int)) &ofExit),

        /// time
        def("getFrameRate", &ofGetFrameRate),
        def("getFrameNum", &ofGetFrameNum),
        def("setFrameRate", &ofSetFrameRate),
        def("sleepMillis", &ofSleepMillis),
        def("getLastFrameTime", &ofGetLastFrameTime),

        /// cursor
        def("hideCursor", &ofHideCursor),
        def("showCursor", &ofShowCursor),

        /// window / screen
        def("getWindowPositionX", &ofGetWindowPositionX),
        def("getWindowPositionY", &ofGetWindowPositionY),
        def("getScreenWidth", &ofGetScreenWidth),
        def("getScreenHeight", &ofGetScreenHeight),
        def("getWindowMode", &ofGetWindowMode),
        def("getWidth", &ofGetWidth),
        def("getHeight", &ofGetHeight),
        def("getWindowWidth", &ofGetWindowWidth),
        def("getWindowHeight", &ofGetWindowHeight),

        def("setWindowPosition", &ofSetWindowPosition),
        def("setWindowShape", &ofSetWindowShape),
        def("setWindowTitle", &ofSetWindowTitle),
        def("enableSetupScreen", &ofEnableSetupScreen),
        def("disableSetupScreen", &ofDisableSetupScreen),
        def("setFullscreen", &ofSetFullscreen),
        def("toggleFullscreen", &ofToggleFullscreen),

        /// sync
        def("setVerticalSync", &ofSetVerticalSync),

        ///////////////////////////////
        /// \section Utils

        def("nextPow2", &ofNextPow2),

        def("resetElapsedTimeCounter", &ofResetElapsedTimeCounter),
        def("getElapsedTime", &ofGetElapsedTimef),
        def("getElapsedTimeMillis", &ofGetElapsedTimeMillis),
        def("getElapsedTimeMicros", &ofGetElapsedTimeMicros),

        def("getSeconds", &ofGetSeconds),
        def("getMinutes", &ofGetMinutes),
        def("getHours", &ofGetHours),

        def("getUnixTime", &ofGetUnixTime),

        def("getSystemTime", &ofGetSystemTime),
        def("getSystemTimeMicros", &ofGetSystemTimeMicros),

        def("getTimestampString", (string(*)(void)) &ofGetTimestampString),
        def("getTimestampString", (string(*)(string)) &ofGetTimestampString),

        def("getYear", &ofGetYear),
        def("getMonth", &ofGetMonth),
        def("getDay", &ofGetDay),
        def("getWeekday", &ofGetWeekday),

        def("launchBrowser", &ofLaunchBrowser)
      ];

      ///////////////////////////////
      /// \section Add Values

      /// add some constant values to the lua state
      lua.doString("math.TWO_PI = "+ofToString(TWO_PI));
    }

    /// \section Function & Object Wrappers

    /// background
    static void background(int brightness)   {ofBackground(brightness);}
    static void background(int r, int g, int b) {ofBackground(r, g, b);}

    /// ofPixels
    static unsigned char getPixel(ofPixels* pixels, int index) {
      return pixels->getPixels()[index];
    }
    static void setPixel(ofPixels* pixels, int index, unsigned char p) {
      pixels->getPixels()[index] = p;
    }

    /// global mouse vars
    static int getMouseX() {return ofGetAppPtr()->mouseX;}
    static int getMouseY() {return ofGetAppPtr()->mouseY;}

    /// ofTrueTypeFont
    static void loadFont2(ofTrueTypeFont* font, string filename, int fontsize) {
      font->loadFont(filename, fontsize);
    }
    static void loadFont4(ofTrueTypeFont* font, string filename, int fontsize, bool _bAntiAliased, bool _bFullCharacterSet) {
      font->loadFont(filename, fontsize, _bAntiAliased, _bFullCharacterSet);
    }
};
Posted on .
blog comments powered by Disqus